ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про охорону праці".Кодекс законів про працю України.Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".Закон України "Про відпустки".Закон України "Про оплату праці".Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу".

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Національна доктрина розвитку освітиНаціональна стратегія розвитку освіти.Державний стандарт початкової загальної освіти.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.Конвенція про права дитини.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.Концепція профільного навчання у старшій школі.Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освітиПедагогічна Конституція Європи

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.Положення про державну підсумкову атестацію.Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робітПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.Положення про психологічну службу.Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».Положення про малу академію наук укої молоді.Положення про групу продовженого дня.Положення про куточок живої природи.Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.Положення про національну систему рейтингового оцінювання загаТипова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.Інструкція про службові відрядження.Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів.Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу державною інспекцією навчальних закладів УкраїниОрієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.Про використання навчальної літератури у ЗНЗ.Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників.Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів.Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах.Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладівОрієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладівПорядок державного інспектування навчальних закладівПрограма здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладіОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІПідготовка ЗНЗ до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.Положення про розробку інструкцій з охорони праці.Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.Тимчасове Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу.Типове положення про службу охорони праці.Правила безпечної експлуатації електроустановок.Правила пожежної безпеки України.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.Правила безпеки систем газопостачання України.Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ"Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ШКОЛІІнструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.Інструкція по інвентаризацї.Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.
Додаток 1
до наказу
Кашперівського ліцею
Тетіївської районної ради
Київської області
від 27.01.2020 № 11-о
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Кашперівського ліцею
Тетіївської районної ради
Київської області
від 27.01.2020 № 11-о

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

ІІ. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, НОРМИ ЕТИКИ

ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися наступних принципів:

демократизм;

законність;

верховенство права;

соціальна справедливість;

пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

рівноправність;

гарантування прав і свобод;

науковість;

професіоналізм та компетентність;

повага та взаємна довіра;

відкритість і прозорість;

відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Порушеннями академічної доброчесності згідно зі п.4 ст.42 Закону України «Про освіту» вважається академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.4. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:

2.4.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

· дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

· утвердження позитивного іміджу закладу, примноження його традицій;

· дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

· запобігання корупції, хабарництву;

· збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;

· дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

· дотримання норм про авторські права;

· надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

· невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.4.2.здобувачами освіти шляхом:

· самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні роботи, ДПА);

· особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.4.3. педагогічними працівниками шляхом:

· надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

· обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

· підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

· об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

· здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

· інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

2.5. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

ІІІ. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Шкільна Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

IV. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу.

Порушення академічної доброчесності

Суб’єкти
порушення

Обставини та умови порушення
академічної доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення
виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- контрольні роботи;

- контрольні зрізи знань;

- річне оцінювання

(для екстернів)

-ДПА;

- річне оцінювання

(для екстернів)

-І (шкільний) етап Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів

Повторне письмове проходження

оцінювання.

Термін-1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі

Не зарахування результатів

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах

Учителі-предметники

Атестаційна комісія

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

(-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

- моніторинги;

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних звань

Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів

Обман:

Фальсифікація

Фабрикація

Плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник;

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка;

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії.

Педагогічна та методичні ради

закладу, атестаційна комісія закладу


4.2.Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

· ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

· особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

· знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

· оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

4.3. За дії (бездіяльність) за порушенням академічної доброчесності особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

V. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ТА ЕТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Комісіяз питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

5.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та загальної середньої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу, чинним законодавством та цим Положенням.

5.4. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу за поданням педагогічної ради. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

5.5. До складу Комісії за посадами входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних комісій, представники філій, батьківської громадськості таучнівського самоврядування.

5.6. Будь-який працівник чи здобувач освіти закладу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.7. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

5.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

5.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на конференції колективу.

5.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору закладу для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.15. Повноваження Комісії:

· одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

· залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

· проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів освіти;

· ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності;

· готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в закладі;

· надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Положення погоджується з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності, ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і вводиться в дію наказом директора школи.

Кiлькiсть переглядiв: 480

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт опорного закладу

вул. Київська, 9,
поштовий індекс - 09812, Київська область, Білоцерківський район, село Кашперівка.

Дата останньої зміни 23 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!