Повернутися до звичайного режиму

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Тетіївської

міської ради VІІІ скликання

№ 129-05П-VІІІ

від 04.02.2021

____________ Б. БАЛАГУРА

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОШІВСЬКУ ФІЛІЮ

КАШПЕРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

с. Кошів

2021

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади функціонування Кошівської філії у складі Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області.

1.2. Кошівська філія Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської областіє територіально відокремленим структурним підрозділом Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі цього Положення, затвердженого рішенням Тетіївської міської ради від 04.02.2021 № 129-05П-VІІІ.

Повне найменування Філії українською мовою: Кошівська філія Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області (далі – Філія).

Скорочене найменування Філії українською мовою: Кошівська філія Кашперівського ліцею.

1.3. Правонаступником майна, прав та обов’язків Філії є Кашперівський ліцей Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області(далі – Заклад).

1.4. Юридична адреса Філії: вул. Шкільна, 1, с. Кошів, Білоцерківський район, Київська область, 09810. Тел. (045-60) 2-33-46. Електронна адреса: koshivska_zosh@ukr.net.

1.5. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року № 1568 «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом Закладу, а також цим Положенням.

1.6. Головною метою функціонування Філії є забезпечення здобуття початкової освіти у 1-4 класах – термін навчання 4 роки та базової середньої освіти у 5-9 класах – термін навчання 5 років.

1.7. Головними завданнями Філії є:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

раціонального й ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу;

створення умов для здобуття особами початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи

виховної роботи;

забезпечення здобуття громадянами початкової та базової середньої освіти;

формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Філію створено з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу.

1.9. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за безпечні умови освітньої діяльності та дотримання державних стандартів початкової освіти.

1.10. Мова навчання – українська.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

2.2. Освітній процес у Філії організовується у формах здобуття початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності Закладу та відповідно до його плану роботи.

Освітній процес у Філії здійснюється відповідно до освітніх програм Закладу.

2.3. Структуру навчального року та режим роботи Філії затверджує директорзакладу.

2.4. Навчальний план Філії розробляється керівництвом закладуна основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (на семестр) та режим роботи (річний).

2.5. Філія працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує освітні завдання І та ІІ ступенів навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.6. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Положенням.

Мережа класів формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України. Відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у Філії, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317 за погодженням з керівником закладу можуть створюватися класи-комплекти.

2.7. Здобувачі освіти (вихованці), які здобувають освіту у Філії, є учнями (вихованцями) Закладу. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом директора закладу.

2.8. Зарахування здобувачів освіти до Філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом навчального року до іншого закладу освіти.

2.9. Переведення і випуск здобувачів освіти визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.10. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у Філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.11. У Філії за бажанням батьків та здобувачів освіти, за погодженням з керівником опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи подовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора закладу.

2.12. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Філії визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.14. Навчання у Філії завершується проведенням державної підсумкової атестації. За результатами навчання здобувачам освіти видається відповідний документ.

В окремих випадках здобувачі освіти можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.15. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 2-8 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом.

2.16. Випускникам Філії документ про освіту видається Закладом.

2.17. Під час літніх канікул у Філії може діяти пришкільний табір. Директор табору призначається із числа педагогічних працівників наказом директора закладу.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу у Філії є здобувачі освіти, їхні батьки, або особи, які їх заміняють, педагогічні та інші працівники Філії.

3.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Закладу та цим Положенням.

3.3. Права та обов’язки здобувачів освіти визначаються Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, Статутом Закладута цим Положенням. Здобувачі освіти можуть мати також інші права та нести обов’язки, передбачені законодавством.

Здобувачі освіти Філії мають право на:

доступність і безоплатність початкової освіти;

вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою Філії;

участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

участь в органах громадського самоврядування;

вільне вираження поглядів, переконань;

участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників Філії, які порушують їх права,

принижують честь і гідність.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватись вимог цього Положення, статуту та правил внутрішнього розпорядку опорного закладу;

бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

дотримуватись законодавства моральних та етичних норм;

дотримуватись правил особистої гігієни;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством.

3.5. Педагогічними працівниками Філії можуть бути особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється директором закладу. Педагогічні працівники Філії, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.7. Педагогічні працівники Філії зобов’язані:

дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону «Про повну загальну середню освіту»;

володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

3.8. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора закладу, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:

супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

3.9. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

3.10. Відповідно до наказу директора закладу педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

3.11. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується директором закладу відповідно до вимог законодавства.

3.12. Засновник або уповноважений ним орган, директора закладу та завідувач Філії не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

3.13. Педагогічна діяльність вчителя включає:

1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;

2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.14. За інші види педагогічної діяльності законодавством, Засновником та/або опорним закладом можуть встановлюватися доплати.

3.15. За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15-30 відсотків посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

3.16. За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30 відсотків.

3.17. Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення у державних та комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.18. Засновник та/або опорний заклад має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

3.19. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.20. До педагогічної діяльності у Філіїне допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.21. Директор закладупризначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Закладу.

3.22. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Філії, здійснюється лише за їх згодою.

3.23. Педагогічні працівники Філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.24. Педагогічні працівники мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я дітей;

брати участь у роботі методичних комісій, нарад, зборів Закладу та інших його органів самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Педагогічний працівник може підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом);

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку пошукову, науково-дослідну, експериментальну роботу;

вносити керівництву Філії та опорного закладу пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об`єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.25. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень здобувачів освіти до відома дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, директора закладу;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

виконувати накази та розпорядження завідувача Філії та директоразакладу, інші обов’язки, що не суперечать законодавству України;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати у дітей повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;

захищати здобувачів освіти від будь-якого фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

виконувати Положення про філію, статут опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору.

3.26. Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Філія та Заклад сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

3.27. Педагогічні працівники повинні щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.28. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

3.29. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Педагогічному працівнику гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на території Київської області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

3.30. Педагогічні працівники Філії на добровільних засадах та за власною ініціативою можуть проходити сертифікацію – зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

3.31. Сертифікація здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом України «Про освіту».

3.32. Сертифікація передбачає:

експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи;

самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;

оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування.

3.33. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають педагогічне навантаження.

3.34. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

3.35. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат:

отримуютьщомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності);

впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);

можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

3.36. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

3.37. Працівники Філії зобов'язані захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

3.38. Працівники Філіїу відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.

3.39. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Положення про філію, Статуту Закладу, виконувати накази завідувача Філії та керівника опорного закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.40. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

3.41. Працівники Філії, які систематично порушують Положення про філію, Статут та правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.42. Педагогічні працівники Філії є членами педагогічної ради Закладу та беруть участь у її засіданнях.

3.43. Методична робота у Філії є складовою методичної роботи Закладу.

3.44. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) Закладу є обов’язковими для виконання Філією. У Філії можуть створюватися органи громадського самоврядування.

3.45. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють мають право:

обирати заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Філії та Закладу;

звертатися до органу управління освітою, завідувача Філії та директора закладу, органів громадського самоврядування з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Філії та Закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Філії та Закладу;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

заслуховувати звіт керівника про роботу Закладу;

бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з директором закладу.

3.46. На батьків здобувачів освіти покладається відповідальність за здобуття ними початкової та базової середньої освіти. Батьки або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми шкільного віку початкової та базової середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дітьми шкільного віку початкової та базової середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Положення та Статуту Закладу;

своєчасно вносити оплату за харчування дитини у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти вчителів про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати честь і гідність дитини та працівників Філії та опорного закладу;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

бережно ставитись до майна Філії та Закладу;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.47. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, директор закладу за клопотанням завідувача Філії може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.48. Філія та Заклад надають батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, поважають право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, та враховує відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

3.49. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у Філії та Закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Філії та Закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників тощо.

3.50. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися статуту опорного закладу, Положення про філію, захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

IV. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

4.1. Керівництво Філією здійснює завідувач Філією відповідно до законодавства, Статуту Закладу та цього Положення. Завідувачем Філії може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2. Завідувач Філії призначається та звільняється з посади директором закладу згідно із законодавством. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор закладу виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного із педагогічних працівників.

4.3. Завідувач Філії, педагогічні та інші працівники Філії є працівниками Закладу.

4.4. Завідувач Філії, у межах визначених директором закладу повноважень:

здійснює керівництво педагогічним колективом Філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує освітній процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок здобувачів освіти;

відповідає за реалізацію Державних стандартів освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень Філії;

забезпечує права учасників освітнього процесу на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

створює умови для організації харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед директором закладу;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та наказами директора закладу.

4.5. Штатний розпис Філії є складовою штатного розпису Закладу, що розробляється і затверджується директором закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база Філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Закладу.

5.2. Майно Філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

5.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться Закладом за рішенням органом управління освіти Тетіївської міської ради.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база Філії складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні тощо.

5.5. Заклад та Філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування Філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником та ведеться відповідно до Статуту Закладу.

6.2. Щорічно перед початком фінансового року Філії в складі Закладу передається кошторис витрат на фінансовий рік (півріччя), який укладається за погодженням з завідувачем Філії відповідно до потреб Філії у фінансуванні різних напрямків освітньої діяльності Філії, утримання наявної матеріально-технічної (навчальної) бази та модернізації.

6.3. Додаткові джерела фінансування Філії визначаються Законом України «Про освіту», іншими законодавчими та підзаконними актами України.

6.4. Філія є неприбутковим структурним підрозділом Закладу.

6.5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законодавством порядку.

6.6. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.7. Фінансово-господарська діяльність Філії здійснюється директором закладу на основі кошторису опорного закладу.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

7.1. Державний контроль за діяльністю Філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової та базової середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Закладу.

7.3. Основною формою контролю за діяльністю Філії є її атестація, яка проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

VIIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ФІЛІЇ

8.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Філію (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих закладів освіти) відповідно до вимог законодавства.

8.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м. Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5, зареєстрована Тетіївською державною адміністрацією від 22.07.1994 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000338, код ЄДРПОУ 04054889, в особі міського голови Балагури Богдана Олеговича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

_____________________ Б. БАЛАГУРА

«____» _______________ 2021 року

Кiлькiсть переглядiв: 107

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт опорного закладу

вул. Київська, 9,
поштовий індекс - 09812, Київська область, Білоцерківський район, село Кашперівка.

Дата останньої зміни 23 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!