Звітування

директора школи

за 2016/2017 навчальний рік

Корнієнко І.В.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання.

Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна – 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМК, районних методичних комісіях учителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси.

У вересні 2017 року двохповерхова школа розпочне свій 50 навчальний рік, а трьохповерхова – 31 навчальний рік.

Педагогічний колектив спрямовує свою роботу на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування цілісної системи знань шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до потреб сучасної особистості школяра»та виконання таких завдань:

- удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

- особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

- створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових та п'ятого, шостого, сьомого, восьмого класів, які навчатимуться за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, початкової школи, зокрема;

- підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів;

- підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах;

- підвищення ефективності роботи школи;

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМК учителів-предметників, творчих груп, проведення предметно-тематичних тижнів, місячників;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів,

батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

На початок 2016/2017 навчального року до керівного складу школи входили:
Корнієнко І.В. – директор школи – 8 років управлінського стажу;
Москаленко Л.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи – 8 років управлінського стажу;
Мерінова В.П. – заступник директора з виховної роботи – 6 років управлінського стажу.

Адміністрація школи забезпечувала управління школою як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на наукових засадах, за компетентнісним підходом, згідно з чинним законодавством.

У своїй діяльності керувалася Конституцією України, законодавством України про освіту та про соціальну роботу, іншими нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу, Статутом Кашперівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, діючим Колективним договором та іншими документами, розробленими і затвердженими в межах району з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування.


Заступники директора виконували свої обов’язки відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.
Сучасне суспільство висуває дедалі вищі вимоги до педагогічних працівників і якості освітніх послуг. Зміни, що відбуваються в соціальній сфері життя, сприяють появі в сучасній освіті нових ідей і концепцій, які відображають розуміння радикального характеру цих змін. Проявом таких змін є переорієнтація освітньої системи на формування у шкільної молоді компетенції, на надання якісних освітніх послуг. Якість освіти сьогодні представляється як багатовимірна модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує ці норми і вимоги на певних етапах навчання юного громадянина.

1. Загальні відомості про школу.

Кашперівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області, комунальної форми власності.

Юридична адреса:

09812 віл. Київська, 9, с. Кашперівка, Тетіївського р-ну, Київської обл.

Мова навчання та виховання – українська.

За проектом школа розрахована на 1044 учнів, станом на 31.05.2017. навчалося 315 учні, протягом 2016/2017 н. р. прибуло 7 учні, вибуло – 6 учнів.

Початкова школа – 5 класів, кожний клас має паралель крім 3-го і 4-го класів – це становить 118 учні. Основна школа – 9 класів, кожен клас має паралель, окрім 7-го класу – це 153 учні. Старша школа –10-ий та 11-ий класи – 43 учні. У школі укомплектовано 16 класів. Середня наповнюваність класів становить 19 учнів. Навчання проходить в одну зміну, по семестрах.

Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та з метою забезпечення своєчасного і належного обліку дітей та підлітків шкільного віку (від 5 до 18 років)розроблені заходи по школі для проведення обліку дітей і підлітків, розприділенні території обслуговування, які закріплені за Кашперівською ЗОШ І-ІІІ ступенів – це території сіл Кошів, Погреби, Скибинці. 2 учні навчається з с. Кошів, 10 із с. Погреби, 24 учні із с. Скибинці, 1 учениця з м. Тетіїв.

На даній території не виявлено дітей, які не охоплено навчанням, крім Ягодинського Миколи Володимировича 19.05.2001 року народження на якого є відповідні медичні довідки, за висновками яких він не підлягає навчанню у зв’язку із хворобою.

2. Матеріально-технічна база школи.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, педагогів, робітників працівників, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проводиться косметичний ремонт навчальних кабінетів, спортивних залів, бібліотеки, їдальні, майстерень, підсобних приміщень.

Навчальні кабінети набувають сучасного дизайну.

Замінено світильники в навчальних кабінетах та на коридорі І поверху. Планується замінити освітлення в приміщенні школи де ще не замінено на світлодіодні.

Починаючи з 1968 року в школі діє кабінетна система, відповідно створені навчальні кабінети для предметів інваріантної складової, а саме:

- української мови та літератури – 3 кабінети;

- математика – 3 кабінети;

- географії – 1 кабінет;

- біології – 1 кабінет;

- хімії – 1 кабінет;

- інформатики – 2 кабінети;

- іноземних мов – 2 кабінети;

- історії та правознавства – 2 кабінети;

- фізики – 1 кабінет;

- зарубіжної літератури – 1 кабінет;

- захист Вітчизни – 1 кабінет;

- основ здоров’я та образотворчого мистецтва – 1 кабінет;

- трудове навчання (обслуговуюча праця) – 1 кабінет;

- музичне мистецтво та художня культура – 1 кабінет;

- початкового навчання – 7 кабінетів;

- спортивні зали (гімнастичний і ігровий);

- майстерні (деревообробна та металообробна);

- кабінет соціального педагога;

- кабінет практичного психолога.

Всі кабінети забезпечені обладнанням і матеріалами для виконання всіх видів робіт згідно програм (відповідно до напряму кабінету), роздатковим, дидактичним матеріалом, відповідною літературою, наочними посібниками та частково технічними засобами навчання; спортивні зали – спортивним інвентарем; майстерні – верстатами, інструментами, роздатковим методичним матеріалом, технологічним матеріалом, відповідною літературою.

Звичайно хотілося б щоб кабінети були забезпечені матеріально-технічним обладнанням на сучасному етапі, як кажуть в ногу із сьогоденням, але на жаль для цього потрібно багато коштів. Але на сьогоднішній день я ставлю перед собою мету не тільки зробити ремонт в кабінетах, а працювати над покращенням його обладнання.

В цілому забезпеченість кабінетів можна оцінити на оцінку «добре».

В школі постійно функціонує шкільна бібліотека, якою завідує спеціаліст бібліотечної справи Миколаюк Тетяна Володимирівна, яка працює над проблемою «Розвиток інтересу до читання та індивідуальних вмінь учнів у виборі художньої, наукової та довідкової літератури відповідно власних потреб та здібностей». Шкільна бібліотека – центр інформації духовного збагачення учнів. В якій є читальний зал на 16 місць, два книгосховища.

Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідо­мої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Станом на 21 червня 2017 рік бібліотечний фонд школи налічує

33274 примірників книг, брошур, журналів.

З них: підручників – 17357 примірники, ме­тодичної літератури – 438 примірники.

Фонд художньої літератури – 15479 примірників.

Забезпеченість підручниками складає:

у 1 – 4-х класах – 108 %,

у 5 – 9-х класах – 132 %,

у 10 – 11-х класах – 119 %.

У бібліотеці наявні:

- приміщення для зберігання художньої, навчально-методичної та довідкової літератури, періодичних видань;

- приміщення для збереження підручників;

- читальний зал;

- інвентарні книги бібліотечних фондів.

Розроблено та затверджено «Правила користування бібліотекою»,у яких установлено загальний порядок організації обслуговуван­ня користувачів бібліотеки, доступу до бібліотечних фондів, права і обов'язки читачів.

На даний час у бібліотеці записано 310 учнів-читачів, 30 педагогів.

Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних проблем; виховання в читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватися довідковим апаратом; пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги; виховання в учнів поваги до державних символів України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

Всі приміщення школи естетично оформлено завдяки підтримці батьків, професійної майстерності вчителів та винахідливості учнівського активу школи. Батьки щороку надають допомогу для проведення косметичного ремонту класних приміщень.

Адміністрацією школи були розроблені критерії оцінювання кабінетів як з естетичної так і методичної сторони. Результати роботи відповідальних вчителів за кабінети та класних колективів оцінюються і виносяться у екран змагань учнівського самоврядування. У стінах школи планомірно проходить навчально-виховний процес і для різнобічного та гармонійного розвитку підростаючої особистості, освітній процес базується не лише на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних надбаннях свого народу, а

результатом цього є створені і функціонують на відповідному рівні кабінети музейної справи – краєзнавчий музей «Селянська хата» - завідуюча кабінетом музейної справи Чорна Л.М. – вчитель української мови та літератури і музей Бойової і Трудової Слави ім. 40-річчя Музею бойової слави ім. 40-річчя Перемоги підтверджено звання «Зразковий музей».

В цих музеях проводяться екскурсії, виховні години. Всі зібрані матеріали у музеях – спільна праця громадськості села, педагогічного та учнівського колективів.

Всі кабінети відповідають правилам з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3. Кадрове забезпечення.

У 2016/2017 навчальному році штатними працівниками Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів була забезпечена на 94 %. У вакансію виставлені години вчителів географії, інформатики, практичного психолога. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

В школі працює 34 педагоги. З них 1 вчитель працював за сумісництвом.

32 вчителі мають вищу освіту.

1 вчитель має середню спеціальну освіту – Мічан В.М. – вчитель музичного мистецтва і художньої культури та педагог-організатор Журба І.В. неповну вищу освіту (бакалавр).

20 учителів має вищу кваліфікаційну категорію, з них 1 вчитель методиста – це Іванова Н.М., 11 вчителів мають звання «Старший вчитель» - це Корнієнко І.В., Москаленко Л.О., Ободзінська В.М., Лісова Н.Ю., Гончар Л.О., Мирончук Л.П., Іванюта Н.Ф., Шпильовий О.В., Мічан В.М., Аврамчук Н.А., Гапич Л.М..

6 вчителів першої кваліфікаційної категорії.

2 вчителі – ІІ кваліфікаційна категорія.

5 вчителів – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

3 педагоги – Чубай І.В., Панченко Т.В., Срібна Ю.А. перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьохрічного віку.

В школі створена соціальна-психологічна служба в якій працює фахівець – це соціальний педагог Савлук О.Ю., ставка практичного психологавиставлена у вакансію.

Для забезпечення виконання науково-методичної проблеми школи працює весь педагогічний колектив, який є висококваліфікованим, професійно підготовленим, морально стійким, організованим і постійно працюючим над підвищенням свого фахового рівня.

Всі вчителі школи постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарах, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Курсова перепідготовка та атестація педпрацівників проходить згідно перспективного плану школи.

Атестація педагогічних працівників 2016/2017 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; оформлення портфоліо вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.
Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

4. Медичне обслуговування учнів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри.

За результатами медичного огляду, станом на 31.05.2017. оглянуто 299 учнів, маємо такі результати:

За групами здоровˈя:

- основна група – 159 учнів – 53 %;

- спеціальна група – 49 учнів – 17 %;

- підготовча група – 91 учень – 30 %.

За захворюваннями винесено діагнозів 202 учням – 61 %:

- серцево-судинної системи – 10 учнів – 3 %;

- неврологічні розлади – 11 учнів – 3 %;

- органи травлення і жовчовивідних шляхів – 34 учні – 10 %;

- хірургічно-травматологічна і ЛОР патології – 27 учнів – 8 %;

- вади фізичного розвитку – 2 учні – 0,6 %;

- порушення постави – 16 учнів – 4,8 %;

- дихальної системи – 4 учні – 1 %;

- ендокринної системи – 28 учнів – 8,4 %;

- хірургічно-патологічна патологія – 3 учні – 0,9 %;

- органи зору – 59 учнів – 17,7 %;

- деформація грудної клітки – 8 учнів – 2, 4 %.

Медична сестра постійно веде нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацює із батьками, вчителями, класними керівниками та адміністрацією школи.

У школі постійно проводяться заходи, виховні години, тренінги щодо пропаганди здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків.

Учні відповідних соціальних сфер оздоровлюються один раз у рік за державні та батьківські кошти.

5. Організація харчування учнів.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

В школі організоване одноразове гаряче харчування за кошти батьків, приблизно в місяць яке коштує до 130 гривнів.

За державні кошти харчуються:ї

- діти-сироти –

- діти позбавлені батьківського піклування –

- діти із малозабезпечених сімей–

- діти батьків учасників АТО–

Смачні обіди готуються із продукції на яку є обов’язково сертифікати, які вказують на якість продукції. В школі створена бракеражна комісія, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Москаленко Л.О.. Яка разом із медичною сестрою школи Кряковою Н.А. контролює роботу їдальні.

6. Навчально-виховна робота.

Школа – це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкуренто­спроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдаровань, що врешті допоможе випускникам стати успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Результатом роботипедагогічногоколективу є призовімісця на Всеукраїнськихучнівськихолімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та фестивалях.

Щороку вчителі нашої школи приймають активну участь у конкурсі «Учитель року». В цьому 2016/2017 н. р. Всеукраїнський конкурс проходив з чотирьох номінацій – біологія, інформатика, музичне мистецтво, початкова освіта, участь прийняли з трьох номінацій, а саме:

- Іванюта Н.Ф. номінація «Біологія» - участь у районі;

- Мерінова В.П. номінація «Інформатика» - участь у районі;

- Мічан В.М. номінація «Музичне мистецтво» - участь у районі;

Щоденна праця фахівців виявляється у професійному підході до кожного школяра через реалізацію диференційованого навчання з кожним учнем. Враховуючи інтелектуальні, психологічні особливості дітей щодо розвитку їх пізнавальної діяльності та з метою досягнення ними високого рівня освіченості під час навчально-виховного процесу дає позитивні результати роботи.

А саме участь учнів у районних та обласних Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

У 2016/2017 н. р. учні нашої школи приймали участь з усіх олімпіад, захищаючи честь нашої школи. Загальне місце по району ІV.

Хотілося відмітити плідну працю вчителів, учні яких зайняли перших три місця у районі:

- українська мова і література:

- І місце – 9 – А клас – Срібна Анна – вчитель Ободзінська В.М.;

- зарубіжна література:

- ІІІ місце – 7-ий клас – Степова Світлана – вчитель Гончар Л.О.;

- ІІІ місце – 10-ий клас – Юрчук Вікторія – вчитель Гончар Л.О.;

- ІІІ місце – 11-ий клас – Долбіна Любов – вчитель Гончар Л.О.;

- образотворче мистецтво:

- ІІІ місце – 8 – А клас – Рабенко Катерина – вчитель Цвіга Н.А.;

- ІІІ місце – 10-ий клас – Маценко Настасія – вчитель Цвіга Н.А.;

- біологія:

- ІІІ місце – 10-ий клас – Лісовенко Катерина – вчитель Іванюта

Н.Ф.;

- трудове навчання (обслуговуюча праця):

- ІІ місце – 9 – А клас Срібна Анна – вчитель Семерун П.П.;

- І місце – 11-ий клас Лісовенко Катерина – вчитель Семерун

П.П.;

- екологія:

ІІ місце – 11-ий клас Лісовенко Катерина – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- інформатика:

- ІІІ місце – 8 – А клас – Флорінська Софія – вчитель Ламбуцька

О.М.;

- ІІІ місце – 10-ий клас – Калашник Руслана – вчитель Ламбуцька

О.М.;

- історія:

- ІІ місце – 11-ий клас – Зінькевич Аліна – вчитель Мирончук

Л.П.;

- математика:

- ІІ місце – 6 – А клас – Коряка Іван – вчитель Ламбуцька О.М.;

- ІІ місце – 7-ий клас – Мудрик Марія – вчитель Москаленко Л.О.;

- ІІІ місце – 11-ий клас – Долбіна Любов – вчитель Москаленко

Л.О.;

- географія:

- ІІІ місце – 8 – А клас – Флорінська Софія – вчитель Іванюта

Н.Ф.;

- ІІ місце – 10-ий клас – Галка Катерина – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- правознавство:

- І місце – 11-ий клас – Орел Віталій – вчитель Шульга В.П..;

- фізика:

- ІІІ місце – 7-ий клас – Шпак Анастасія – вчитель Семерун П.П.;

- інформаційні технології:

- ІІІ місце – 8 – А клас – Щербатюк Ірина – вчитель Ламбуцька

О.М.;

- ІІ місце – 9 – А клас – Ковальчук Валерій –вчитель Мерінова

В.П.;

- економіка:

- ІІІ місце – 9 – Б клас – Магдич Вікторія – вчитель Мирончук

Л.П..

Троє учнів приймали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах:

- української мови і літератури учениця 9 – А класу – Срібна Анна – вчитель Ободзінська В.М.;

- трудове навчання (обслуговуюча праця) учениця 11-го класу Лісовенко Катерина – вчитель Семерун П.П.;

- з правознавства учень 11-ого класу – Орел Віталій – вчитель Шульга В.П..

Орел Віталій Іванович, учень 11-го класу став призеромIV заключного етапу (ІІ місце) та переможець ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка:

- ІІ місце – 6 – А клас – Поліщук Юлія – вчитель української мови та літератури Лісова Н.Ю..

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика:

- І місце – 4-ий клас – Костюк Олександр – вчитель початкового навчання – Іванова Н.М.;

- ІІІ місце – 9 – А клас – Гусар Ольга – вчитель української мови та літератури Ободзінська В.М..

Учень 4-го класу – Костюк Олександр приймав участь у обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика – вчитель початкового навчання – Іванова Н.М..

У 2016/2017 навчальному році учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук,

- 11-ий клас Долбіна Любов, вчитель Лісова Н.Ю.

- 11-ий клас Орданова Дар’я, вчитель Орел Л.В.

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, підтримку з талановитою та обдарованою молоддю.

Перед педагогічним колективом стоять завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:
• розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;
• активне впровадження тестування на уроках;
• використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.

У цьому навчальному році 11-тикласники складали ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України, які зараховувалися як результати ДПА, маємо такі результати:

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів %
Українська мова ЗНО-ДПА 14
Українська мова РІЧНА 14
Математика ЗНО-ДПА 6
Математика РІЧНА 6
Історія України ЗНО-ДПА 11
Історія України РІЧНА 11
Біологія ЗНО-ДПА 7
Біологія РІЧНА 7
Англійська мова ЗНО-ДПА 3
Англійська мова РІЧНА 3

Всі учні склали ЗНО.

За даними таблиці видно, що результати державної підсумкової атестації лише частково відповідають річним, тобто є розбіжності, це свідчить про те, що є ряд суб’єктивних і об’єктивних причин. Вчителям потрібно використовувати нові форми і методи викладання, удосконалювати освітній процес, дотримуватися критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Учням потрібно добросовісно готуватися до ДПА та ЗНО, а вчителям та батькам контролювати цей процес.

Варіативна складова становила у 1 – 4 класах 5 годин на індивідуальні заняття та 13 годин у 5 – 11 класах, яка використовуються в таких напрямках:

- поглиблення знань та розвиток логічного мислення, просторових уявлень, винахідливості, кмітливості, творчих здібностей учнів, загальнолюдських і національних духовних цінностей, комунікативного потенціалу, пізнавального інтересу, вміння аналізувати, співставляти, порівнювати, класифікувати й узагальнювати, вчитися застосовувати здобуті знання на практиці;

- збереження і зміцнення здоров’я та ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя;

- формувати в учнів здатності сприймати найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом століть, етики спілкування та культури мовлення, потребу в досягненні позитивних результатів своєї діяльності, громадської позиції;

- розширення в учнів культурно-пізнавальних інтересів, дослідницький потенціал обдарованої дитини;

- виховувати сучасного громадянина-патріота Української держави, поваги до людської гідності, потребі у дотриманні соціальних норм у будь-яких життєвих ситуаціях, здатності прийти на допомогу тим, хто її потребує;

- сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку;

- створення системи психолого-педагогічного супроводу навчального процесу в класах допрофільної підготовки та профільного навчання, спрямування роботи адміністрації і педагогічних колективів на забезпечення умов для професійного самовизначення випускників школи, формування у них життєвих компетенцій, здатності адаптуватися у соціумі.

На гурткову роботу в нашій школі виділяється 9 годин, які раціонально розприділенні за інтересами учнів.

- 2 год. образотворче мистецтво – керівник гуртка Цвіга Н.А.;

- 2 год. спортивні ігри – керівник гуртка – Шпильовий О.В.;

- 2 год. спортивні ігри – керівник гуртка – Савлук М.П.;

- 3 год. вокальний спів – керівник гуртка – Мічан В.М.

Гуртківці нашої школи неодноразово приймали участь у різноманітних районних конкурсах на яких виборювали призові місця.

Так керівники гуртків Спортивні ігри Шпильовий О.В. і Савлук М.П. неодноразово із своїми вихованцями виборювали першість у районних змаганнях з волейболу, баскетболу, футзалу. Також гарний результат покази із Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); Цвіга Н.А. протягом року приймала участь зі своїми гуртківцями у різноманітних конкурсах шкільного, районного та обласного етапів.

Педагоги, які ведуть гурткову роботи, планують свою роботу відповідно до річного плану школу та циклограми конкурсів та змагань району. Вони добросовісно готуються та проводять гурткову роботу.

У зв’язку із закінченням навчального року та підведення підсумків успішності учнів, з метою вивчення реального стану якості навчальної діяльності учнів школи, підведено підсумки якості навчання та навчальних до­сягнень учнів школи за 2016/2017 навчальний рік.

Всього у школі на кінець навчального року 315 учні.

Аналізуючи рівень знань учнів маємо такі результати:

У 1 – 4 класів – 119 учнів.

Учні 1-го класу оцінювалися за словесною характеристикою знань, умінь і навичок – 31 учень.

Загальний рівень знань учнів 2 – 4 класів становить:

- високий рівень – 10 учнів – 12 %;

- достатній рівень – 25 учні – 28 %;

- середній рівень – 44 учні – 50 %;

- початковий рівень – 9 учнів – 10 %.

У 5– 9 класах – 153 учні.

Загальний рівень знань учнів 5 – 9 класів становить:

- високий рівень – 5 учнів – 3 %;

- достатній рівень – 53 учні – 35 %;

- середній рівень – 67 учнів – 44 %;

- початковий рівень – 28 учнів – 18 %.

У 10 – 11-х класах – 43 учнів.

Загальний рівень знань учнів 10 – 11-х класів становить:

- високий рівень – 5 учнів – 12 %;

- достатній рівень – 14 учнів – 33 %;

- середній рівень – 24 учні – 55 %;

- початковий рівень – .

Рекомендую вчителям-предметникам, класоводам та класним керівникам звернути увагу:

- на посилення роботи серед учнів та батьків з підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

- на посилення навчальної діяльності учнів на уроках для підвищення якості освіти;

- звернути увагу на учнів, які мають по одному — два бали середнього та достатнього рівнів навчальних до­сягнень.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 р. № 8.

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарування, стану здоров’я.

Станом на 26 травня 2017 року індивідуальна форма навчання була організована для 4 учнів, а саме для учениці 1-го класу Пінчук Дарії, для учениці 3-го класу Драп᾿євої Кіри, для учня 7-го класу Хоменка Івана, для учня 8 – Б класу Наконечного Андрія. З них потребують корекції розумового розвитку – 4 (Драп᾿єва К., Хоменко І., Наконечний А.). 1 учениця 4-го класу – Кліопа Анна – навчання у інклюзивному класі.

Похвальними листами за високі досягнення у навчанні нагороджено 14 учнів, що становить 4 % від загальної кількості учнів.

Претендентів на нагородження Золотою таСрібною медалями було 4 стало 2.

Підбиваючи підсумки відвіду­вання школи за навчальний рік.

Протягом І семестру навчалися 76 днів – це 456 уроків.

Протягом ІІ семестру навчалися 85 днів – це 510 уроків.

Всього за 2016/2017 навчальному році навчалися 161 день – це 966 уроків.

Загальний відсоток відвідування по школі становить 89 %.

Невідвідування учнями школи через поважні причини (довідки – 6 %, пояснювальні записки від батьків – 5 %).

Найкращий процент відвідування у 1-му класі – 92 % класовод Панченко І.І., 2 – А класі – 94 %, класовод Гапич Л.М, 3-му класі – 95 %, класовод Аврамчук Н.А., 4-му класі – 94 %, класовод Іванова Н.М..

Найнижчий показник відвідування у 2 – Б класі – 91 %, класовод Стирта Н.М., 5 – А клас – 89 %, класний керівник Лісова Н.Ю., 5 – Б класі – 82 %, класний керівник Орел Л.В., 6 – А класі – 87 %, класний керівник Мирончук Л.П., 8 – А клас – 88 %, класний керівник Шульга В.П., 8 – Б клас – 89 %, класний керівник Чорна Л.М., 9 – А клас – 86 %, класний керівник Мудрик Л.А., 10-му класі– 87 %, класний керівник Шпильовий О.В., 11-му класі – 85 %, класний керівник Савіцька О.В..

Загальний відсоток відвідування учнями 1 – 4 класів становить 93 %, невідвідування школи через хворобу – 5 %, невідвідування школи за пояснювальними записками від батьків – 2 %.

Загальний відсоток відвідування учнями 5 – 9 класів становить 88 %, невідвідування школи через хворобу – 5 %, невідвідування школи за пояснювальними записками від батьків – 7 %.

Загальний відсоток відвідування учнями 10 – 11 класів становить 86 %, невідвідування школи через хворобу – 9 %, невідвідування школи за пояснювальними записками від батьків – 5 %.

Звичайно, є питання , на які необхідно звернути увагу протягом 2017/2018 н. р.:

Ø рівень самоосвіти окремих учителів;

Ø робота з обдарованими дітьми може бути кращою. Учні посідають лише 4 місце на районних предметних олімпіадах, мала участь у МАН;

Ø здійснювати поповнення кабінетів школи методичною літературою, дидактичним та роздатковим матеріалом, ТЗН, відеотекою, довідниками;

Ø спостерігається недостатнє використання проектних технологій у навчально-виховному процесі;

Ø постійно контролювати стан підготовки учнів до уроків;

Ø створити для себе постійну систему взаємозв’язку УЧЕНЬ – ВЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК – КЛАСНИЙ КЕРІВНИК – БАТЬКИ – АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ.

Школа, педагогічний колектив паралельно із навчальним процесом проводить велику виховну роботу. Щоб зростити справжнього громадянина нашої держави школа працює над виховною проблемою «Національне виховання дітей та учнівської молоді в умовах розвитку української державності», яка є частиною науково-методичної проблеми школи, яка впроваджується і реалізується під час всього навчально-виховного процесу.

Увесь виховний процес базувався на чинних нормативно-правових документах, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Ці «Основні орієнтири виховання» розраховані на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей. Метою «Основних орієнтирів виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Тому наш навчальний заклад зміст виховної діяльності будував у відповідності до наступних ключових ліній:

· ціннісне ставлення до себе;

· ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

· ціннісне ставлення до праці;

· ціннісне ставлення до природи;

· ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для успішної реалізації вищезазначених ключових ліній у школі щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національних програм.

З метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України, у школі щоденно розпочинаються заняття з внесення Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України.

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної та виховної роботи організовуються і проводяться на високому рівні шкільні свята,тематичні лінійки, загальношкільні заходи:

1. Свято Першого Дзвоника.

2. Конкурс малюнків на асфальті «Ми – діти України».

3. День фізичної культури.

4. День рятівника.

5. День працівників лісу.

6. День працівників цивільного захисту.

7. День партизанської слави.

8. Всеукраїнський день бібліотек.

9. Акція «Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці».

10. Акція «Лист миру».

11. Виставка квітів та композицій із овочів та фруктів: «Наші

квітник найкращий».

12. День людей похилого віку.

13. Святковий концерт присвячений Дню учителя.

14. Спортивні змагання «Козацькі забави».

15. День ООН.

16. День працівників харчової промисловості.

17. День української писемності.

18. Патріотична спортивно-військова гра «Джура» («Сокіл»).

19. День пам’яті жертв Голодомору.

20. День Збройних Сил України.

21. День місцевого самоврядування.

22. Міжнародний День прав людини.

23. Українські вечорниці: «Свято Андрія»

24. День Святого Миколая. Благодійний ярмарок.

25. Святкування Новорічних ранків та вечорів.

26. Конкурсно-розважальна програма «Це прекрасний дар

кохання».

27. День захисника Вітчизни. День Ветерана.

28. Виступ агітбригади «Шануємо природу – усюди й завжди».

29. Святковий концерт до Дня 8-го Березня.

30. Посвята в козачата: «Ми роду козацького діти!

31. День цивільного захисту населення.

32. День Землі – малюнок на асфальті «Себе я бачу в дзеркалі

природи».

33. Лінійка-реквієм приурочена Пам’яті жертв аварії на ЧАЕС.

34. Лінійка-реквієм «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо.»

із вшануванням пам'яті загиблих воїнів Другої світової війни,

учасників АТО хвилиною мовчання.

35. Мітинг приурочений Дню Перемоги.

36. Свято Останнього Дзвоника.

37. Урочиста лінійка присвячена врученню свідоцтв учням 9-х

класів.

38. Випуск – 2017 для учнів 11-го класу.

Протягом навчального року вчителі та учні школи брали участь у районних, обласних та всеукраїнських заходах: «Моя неосяжна Україна» - І місце у районному етапі та участь у області – учениця 9 – А класу Панченко Анна, вчитель Панченко Т.В., І місце у районному етапі та участь у області – учень 4-го класу Шевчук Владислав, вчитель Мерінова В.П., «Український сувенір» - участь у районному етапі, «Ліси для нащадків» - ІІІ місце у районному етапі – учениця 7-го класу Мудрик Марія, вчитель Мудрик Л.А., «Юний селекціонер» - ІІ місце у районному етапі – учениця 11-го класу Миколаєнко Анастасія, вчитель Іванюта Н.Ф., «Київщина без корупції» - І місце у районному етапі – учениця 8 – Б класу Орданова Дар’я, вчитель Чорна Л.М., «Право очима дітей» І місце у районному етапі та участь у області – учень 10-го класу Цвіга Артем та учениця 7-го класу Кулаківська Вікторія, вчитель Цвіга Н.А., «Новорічна композиція» ІІ місце у районному етапі та участь у області – учень 5 – Б класу Дорожкін Олексій, вчитель Мерінова В.П.,«Обери майбутнє» участь у районному етапі, «Об’єднаймося ж, брати мої !» (до Дня Соборності України), номінація образотворче мистецтво, І місце у районному етапі та участь у області – учень 10-го класу Цвіга Артем, вчитель Цвіга Н.А., «Зерна доброти» номінація літературна творчість, І місце у районному етапі та ІІІ місце у області – учениця 3-го класу Гапич Ірина, вчитель Гапич Л.М., «Космічні фантазії» номінація література та журналістика, І місце у районному етапі та участь у області – учень 3-го класу Применко Владислав, вчитель Аврамчук Н.А., «В об’єктиві натураліста» - участь у районному етапі, «Безпека руху – це життя» І місце у районному етапі та участь у області – учень 3-го класу Марчук Руслан, вчитель Аврамчук Н.А., «Частина Криму в моєму житті»- участь у районному етапі, «Здай кров заради життя» ІІ місце у районному етапі – учениця 7-го класу Твіленева Оксана, вчитель Цвіга Н.А., «Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони» - команда учнів із 9 – А та 9 – Б класів – І місце у районні, вчитель Іванюта Н.Ф., «Юний дослідник» -ІІ місце у районному етапі – учениця 5 – Б класу Мирончук Ліза, вчитель Мирончук Л.П., ІІІ місце у районному етапі – учень 3-го класу Грузів Гліб, вчитель Аврамчук Н.А., «Годівничка» - участь у районному етапі – учениця 3-го класу Гапич Ірина, вчитель Напич Л.М., учні 5 – А класу, вчитель Лісова Н.Ю., «Знай і люби свій рідни край» - ІІ місце у районному етапі, учень 4-го класу Шевчук Владислав, вчитель Мерінова В.П., «Тетіївщина – мій рідний край» («Київщина – мій рідний край») – участь у районному етапі, «До чистих джерел» - І місце у районному етапі – учень 11-го класу Орел Віталій, вчитель Орел Л.В., «Малюнок, вірш, лист до мами» (з нагоди Дня матері) – участь у районному етапі, «Моральний вчинок» - І місце у районному етапі та участь у області, учениця 9 – Б класу Магдич Вікторія, вчитель Савлук Л.М. та І місце у районному етапі та участь у області,учень 11- класу Орел Віталій, вчитель Орел Л.В., «Великодні композиції» - участь у районному етапі, «Таланти твої, Тетіївщино» - номінація художнє читання (авторський вір) учениця 8 – Б класу Орданова Олена, вчитель Чорна Л.М., номінація обрядове дійство – зимовий цикл – І місце, зв'язок поколіно – І місце – учні 7-го, 8 – А, 9 – А, 9 – Б, 10-го, 11-го класів – керівники Миколаюк Т.В., Мічан В.М., Мерінова В.П., «Юні екскурсоводи» - І місце у районному етапі – учень 11-го класу Орел Віталій та учениця 9 – Б класу Магдич Вікторія, керівник Савлук Л.М. та І місце учениця 8 – Б класу Орданова Олена, керівник Чорна Л.М., «Заповідними стежками Київщини» участь у районному етапі, учениця 5 – Б класу Мирончук Ліза, вчитель Мирончук Л.П., «Мама героя» - участь у районному етапі, учениця 9 – Б класу Дердюк Юлія, вчитель Ободзінська В.М., «Моя майбутня професія: планування і розвиток» - участь – учениця 10-го класу Кошубська Юлія, вчитель Орел Л.В., «Сокіл» («Джура») – збірна команда 9 – 11 класів – три І місця, три ІІІ місця, одне 4 місце – керівники Шпильовий О.В., Савлук М.П..

Тому хочу подякувати всім вчителям, які приймали активну участь самі, готували учнів до участі у конкурсах, змаганнях, турнірах і неодноразово здобували призові місця.

6.1. Опорний заклад.

Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів є опорним закладом в Кашперівському шкільному освітньому окрузі, до складу якого ввійшла Скибинецьке навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок».

Діяльність педагогічного колективу як опорного закладу має стати одним зі стрижневих напрямів модернізації навчально-виховного процесу, що скорегувало стратегічні плани та завдання закладу: створення умов для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку кожної дитини, реалізуючи чи не найголовніший із пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту – кожному школяреві.

Життєво компетентний, випускник – конкурентноспроможна особистість, успішний громадянин України, творець свого майбутнього.

Метою функціонування Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів є оволодіння школярами основними компетенціями та набуття досвіду самореалізації у реальному житті, сформувати високоосвічену, життєво компетентну, конкурентно спроможну особистість, громадянина України, здатного до професійного самовизначення.

Загальна мета конкретизується у завданнях, а саме:

1. Створити навчально-виховне середовище для розвитку, саморозвитку й самореалізації особистості школяра, формування системи компетентності, здатного до проектування свого життя та продуктивної праці,

2. Забезпечити рівний доступ дітей та молоді до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки й профільного навчання.

3. Здійснювати розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей у відповідності з вибором індивідуального освітнього напряму та обраного профілю.

4. Формування в учнів свідомого мотивованого вибору свого професійного майбутнього через профільне навчання.

5. Сформувати готовність учителя до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій, форм та методів навчання і виховання.

6. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти у навчальний процес для покращення якості та ефективності навчального процесу.

7. Спрямувати систему науково-методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників.

8. Встановити партнерські зв'язки освітнього округу, сільської громади, органів місцевого самоврядування, дошкільними закладами та здійснювати координацію їх діяльності.

9. Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід педагогічного процесу в умовах освітнього округу.

10. Якісне комплектування навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, підвищення рівня фахової педагогічної майстерності.

11. Створення виховної системи навчального закладу на засадах національного виховання дітей та учнівської молоді в умовах розвитку української державності.

12. Запровадити модель громадсько-державного управління освітнім округом на засадах демократизації і гуманізації.

Процес оновлення змісту освіти для сільської школи є складним. Він зумовлений новими завданнями, особливостями способу життя, потребами економіки і соціальної сфери села. Разом із тим зміст загальної середньої освіти є єдиним. Саме це забезпечує наступність загальної і професійної освіти, а випускникам сільської школи дає можливість реалізувати своє право на вибір професії.

Освіта в шкільних округах передбачає формування мотивації до самореалізації в умовах села. Це означає переорієнтацію змісту навчання і виховання на історичні, моральні, екологічні цінності. Освітні округи мають

Забезпечити цей зміст навчання і виховання через допрофесійну, професійну і загально розвиваючу освіту, яка вписується в контекст сільського способу життя.

Освітній округ – це цілісна, самодостатня регіональна соціально-педагогічна система, яка здатна забезпечувати надання високоякісних освітніх послуг і задовольняти освітні потреби населення регіону.

Отже, створення освітніх округів – складний процес, що потребує нового рівня управлінського мислення, свідомості і відповідальності усіх педагогічних працівників.

7. Управлінська діяльність.

Повсякденне оперативне планування керівництва і координації діяльності колективу школи, усіх його ланок – все це обов’язок директора школи. Однак, без колективного спілкування із заступниками, класоводами, класними керівниками і вчителями-предметниками усіх ділянок роботи мені не охопити. Ось чому в школі є постійно діючий орган – нарада при директору. Мета роботи наради при директору – раціонально використати можливості, сили і час адміністрації, класних керівників і вчителів-предметників при виконанні оперативних і перспективних завдань, що стоять перед колективом, а також раціонально розставити кадри при проведенні поточних навчально-виховних заходів. По ідеї це дорадчий орган і він, як правило, обмежується порадами і рекомендаціями. Взаємний відкритий обмін думок, рекомендаціями, пред’явлення принципових вимог один до одного, не зважаючи на особистість – ось характерний стиль наших нарад при директору. Така відкритість допомагає мені, як директору школи об’єктивно вирішувати важливі питання розвитку й становлення шкільного колективу, сприяє налагодженню взаєморозуміння між адміністрацією і педагогічним колективом.

На нараді при директору школи щотижнево виносяться питання творчого та робочого характеру, які вимагають колегіального обговорення та негайного прийняття рішень. Наради при адміністрації школи дають можливість всім педагогічним працівникам школи працювати у чіткому і відлагодженому режимі школи, яка є педагогічною майстернею, націлює весь педагогічний колектив на участь у вирішенні всіх проблем і питань які виникають під час навчально-виховного процесу.

Основною формою регулювання навчально-виховного процесу в добре організованому педагогічному колективі є так зване етичне регулювання, що базується на безумовному виконанні вказівок, розпоряджень, рекомендацій керівника і колегіальних рішень.

Однак, не завжди можна обмежитися етичним регулюванням. По цілому ряду питань шкільного життя і в першу чергу в керівництві навчально-виховним процесом я застосовує такі форми адміністративного регулювання як накази. Змістову основу наказів складає глибокий і всебічний аналіз в різних сферах шкільного життя. В наказах фіксується розподіл обов’язків, організація методичної роботи, аналізується якість та стан викладання, знання учнів і визначаються шляхи їх поліпшення та ін.

Наступним етапом управлінського циклу є організація виконання прийнятого рішення. Цей етап вимагає роз’яснення змісту прийнятого управлінського рішення, його цілей і шляхів реалізації таким чином, щоб колектив сприйняв його як власне і був готовий до його реалізації.

Суттєвою умовою успішного виконання прийнятого рішення є раціональний розподіл обов’язків, встановлення взаємозв’язків між виконавцями.

Визначну роль у вирішенні основних питань навчально-виховного процесу належить педагогічній раді. Головним її завданням є об’єднання зусиль педагогічного колективу на підвищення ефективності роботи школи, впровадження інноваційних технологій , досягнень передового педагогічного досвіду.

Приймаючи до уваги комплекс основних задач, які зараз стоять перед Кашперівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів, нами визначено основні напрями у системі роботи педагогічної ради:

- вивчення директивних урядових документів про освіту;

- вивчення і впровадження в практику інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, обласного управління освітою та районного відділу освіти;

- підвищення теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін;

- вивчення і аналіз виконання вимог діючих програм;

- виховання в школярів активної позиції під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час;

- обговорення актуальних проблем вдосконалення навчально-виховного процесу, шляхи удосконалення уроків, впровадження інноваційних освітніх технологій, методи і прийоми розвитку пізнавальної активності учнів на уроках та в позаурочний час;

- шляхи формування пізнавального інтересу учнів в процесі навчання і т.п.

Працюючи над виконанням Програми розвитку системи освіти Київської області і йдучи пріоритетними напрямами розвитку регіональної освітньої галузі педагогічний колектив школи прагне досягнути інтеграції української освіти в європейський простір та діалогічної цілісності «учитель-учень». І на мою думку нам вже по краплинам вдається зростити у свідомості та вчинках наших вихованців зерна людяності, доброти та відповідального ставлення до збагачення свого інтелекту.

Внутрішкільне управління – це педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, регулювання, координація і мотивація на рівні суб’єктно-об’єктних відносин. Як уже відмічалося процес управління школою здійснюється за схемою: отримання інформації про керовану підсистему (вчителі, учні, батьки), сприймання, аналіз, прийняття рішення, команда до керованої системи, регулювання і корекція. Основним джерелом управління є внутрішкільний контроль, як система спостережень і перевірка відповідності педагогічного процесу загальнодержавним постановам, планам, програмам, наказам Міністерства освіти, молоді та спорту України. Це основний елемент зворотного зв’язку в організації навчально-виховного процесу. Головним у внутрішкільному контролі вважаю необхідністю розкрити перед учителем залежність результатів його діяльності від його знань, культури, від того, що він читає, як вчиться, як збагачує свої знання, від його естетичних та етичних уподобань.

Визначальним фактором у роботі школи є особистісний фактор. У професії педагога, як ні в кожній іншій, саме від особистості вчителя залежить яке місце в житті учня займе його вчитель, наставник. То ж кожному вчителю слід усвідомити, що він вчитель не тільки тоді, коли сам озвучує матеріал, а ще краще тоді, коли створює учням умови для співпраці. Кожному вчителю слід якнайбільше створювати ситуації для самостійного мислення або творення. Це не так просто. Для цього уже недостатнім є вузівський запас знань. Вчитель має вчитися все життя. Якщо прийняти за незмінну величину умови, в яких відбувається навчальний процес, то тільки майстерність вчителя і зацікавленість учня є взаємозалежними величинами.

Отже, досягнення учня є функцією майстерності вчителя. І тому питання підвищення майстерності вчителя завжди перебувало в центрі уваги адміністрації. І постійна самоосвіта необхідна особисто для вчителя, так як вона є найважливішим фактором становлення педагога як особистості. Щоб стати хорошим учителем, треба не лише любити учити інших, але і любити навчатися самому.

В школі сформувався працездатний колектив, який здатний виконати завдання, поставлені суспільством перед освітою, а я як керівник цього колективу однодумців маю спрямувати їх навчально-виховну роботу за умов сьогодення.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва в школі була створена методична рада, до складу якої входять директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних комісій та вчителі вищої кваліфікаційної категорії зі званням «старший вчитель».

Організовано роботуп’яти методичних комісій вчителів-предметників: природничо-математичних наук – голова Іванюта Н.Ф., суспільно-гуманітарних наук – голова Чорна Л.М., художньо-естетичних, технологічних наук та вчителів фізичної культури, основ здоровˈя та захисту Вітчизни – голова Шульга В.П., вчителів початковогонавчання – голова Іванова Н.М., класоводів та класних керівників – голова Мудрик Л.А..

Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних комісій, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Вчителі школи проводять позакласні заходи в межах загальношкільних місячників та предметно-тематичних тижнів.

На засіданні методичної ради школи керівники ШМК звітують про свою роботу за навчальний рік. В цілому роботу ШМК можна оцінювати на достатньому рівні.

8. Робота з батьками та громадськістю.

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено двічі загальношкільні та двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року: проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування.

На даний час у школі створені і діють піклувальна рада, Рада школи, батьківський комітет, регулярно проводяться загальношкільні батьківські збори. В школі створена Піклувальна рада в яку входять керівники різних організацій.

Піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», що регулюють діяльність школи.

Основні завдання ради:

> сприяти зміцненню навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази школи;

> проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учнів;

> співпраця з органами виконавчої влади організаціями, підприємствами, установами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

> запобігання дитячій бездоглядності;

> сприяння працевлаштуванню випускників;

> стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

Піклувальна рада діє на засадах пріоритету прав людині поєднання інтересів особи, суспільства, самоврядування:

♦ колегіальності ухвалення рішень;

♦ добровільності і рівноправності членства;

♦ законності, гласності.

На засіданнях Піклувальної ради, які проходять чотири рази на рік відповідно до плану роботи Піклувальної ради, розглядаються такі питання, як:

- організація харчування дітей в шкільній їдальні;

- підготовка школи до опалювального сезону;

- оздоровлення дітей різних соціальних категорій;

- зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- поточні ремонти окремих приміщень із залученням батьків, спонсорів: обсяг і фінансування;

- обговорення заходів, які спрямовані на охорону життя і здоров’я учнів;

- працевлаштування випускників школи та інші.

Також у школі активно працює батьківський комітет. До складу якого входить по одному із батьків від класу. Це є самі активні батьки, яким не байдуже життя школи, які сприяють вирішувати ряд питань, вносять свої пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу. На засіданнях розглядаються питання, які є на даний час найактуальніші і найпроблемніші, а саме:

- підготовка до загальношкільних зборів;

- харчування всіх учнів у шкільній їдальні;

- безкоштовне харчування дітей-сиріт;

- вирішення оплати батьків за харчування в шкільній їдальні та розподіл цих коштів на закупівлю товарів, які повинні бути обов’язково сертифіковані і відповідали санітарним вимогам;

- узгодження меню;

- стан відвідування учнями школи;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- внесення добровільних, благодійних внесків у фонд школи та їх раціональне використання;

- спільна робота батьків і педагогічного колективу з обдарованими дітьми;

- робота з учнями, які схильні до правопорушень;

- організація та проведення свят у школі;

- підготовка ремонтних робіт класних кімнат та приміщення в цілому;

- організація навчальних екскурсій та навчальної практики;

- робота на навчально-дослідних ділянках;

- оздоровлення дітей влітку та багато інших.

Разом із батьківським комітетом на загальношкільних батьківських зборах, проводяться лекції для батьків та розглядаються і вирішуються ряд питань:

- Підготовка та проведення класних та загальношкільних свят, конкурсів, олімпіад, змагань в школі та за її межами.

- Робота шкільної їдальні та санітарно-гігієнічний стан і дотримання температурного режиму в школі.

- Спільна робота сім’ї та школи по марально-етичному вихованню підлітків.

- Психолого-педагогічні поради батькам у вихованні дітей шкільного віку.

- Формування правової культури серед школярів та виховання морально-стійкого громадянина.

- Анатомо-фізіологічні та індивідуальні особливості юнацького віку.

- Ставлення батьків до виховання своїх дітей.

- Правове виховання та попередження правопорушень серед школярів.

- Розумове виховання і розвиток пізнавальної діяльності у підлітковому віці.

- Підготовка учнів випускних класів до ДПА та ЗНО.

- Робота з обдарованими та талановитими дітьми, їх участь у олімпіадах та конкурсів різного рівня.

- Адаптація 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання.

- Підготовка школи до нового навчального року та інші.

Для покращення умов функціонування школи залучаються батьківські та спонсорські кошти. Всі матеріальні цінності отримані школою поставлено на бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії відділу освіти. Так протягом навчального року на поліпшення матеріальної бази школи було залучено:

- З обласноїсубвенції, за сприянням народного депутата Гудзенка Віталія Івановича виділено 60 000 грн. – на них закуплено:

- комп’ютер;

- проектор;

- 2 колонки з 2 мікрофонами;

- мультимедійна дошка;

- принтер.

- Народним депутатом ГудзенкомВіталієм Івановичем подаровано на 1 вересня ноутбук.

- Сільським головою с. Кашперівка Степаненко Л.А. закуплено 10 світлодіодних світильників, які встановлено в бібліотеці, кабінеті заступника з ВР, кабінеті сестри медичної; завезено для ремонтних робіт 5 тон грам відсіву.

- Власник цукрового заводу Каплун М.С. на 1 вересня подарував 2000 грн. на які закуплено: для спортивного залу м’ячі баскетбольні, волейбольні, футбольні, бадмінтон, сітка баскетбольна, скакалки; для майстерні – молотки, плоскогубці, викрутки, полотно для ножівки.

- Новорічних подарунків для учнів школи були надані:

Кашперівський цукровий завод – 160 шт.;

Кашперівський бурякорадгосп – 70 шт.;

Шульга Валентин Петрович – 50 грн на призи для учнів 9-11

класів;

Харенко Руслан Петрович – призи 15 шт., новорічні іграшки

для ялинки – 14 шт.

Шкільне життя вирує щоденно і поряд з нами завжди шановні представники громадськості та керівники підприємств нашого села, які допомагають нам щоб наша школа була однією із кращих шкіл району.

Влітку, готуючись до нового навчального року у прибиранні шкільних приміщень були задіяні учні, батьки, вчителі та технічний персонал школи. Також на протязі літа учні школи упорядковують шкільне подвір’я та навчально-дослідні ділянки, і на сьогоднішній день все у належному порядку.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:
• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;
• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;
• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашої школи.
На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

9. Висновки.

Суспільний рейтинг школи визначається досягненнями школярів, оцінкою мешканців села, рівнем задоволеності батьків і учнів якістю освітніх послуг, сформованою компетентністю й соціальною адаптацією випускників.

З метою виявлення суспільного рейтингу навчально-виховного комплексу щорічно проводиться анкетування учнів і їхніх батьків. В ході аналізу отриманих результатів можна відзначити позитивне відношення батьків до школи, учнів – до вчителів. Батьки підтримують нововведення в навчальному закладі, тому що вони позитивно впливають на розвиток їхніх дітей.

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу відіграють шкільні свята, колективні творчі справи, які демонструють згуртованість учасників навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний комплекс працює в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень. Учні отримують міцні знання з основ наук. 100 % учнів охоплені позакласною роботою через виховні години, масові заходи, індивідуальні форми роботи. Отже, рівень навчання і виховання виправдовує очікування батьків і запит суспільства.

Рейтинг навчального закладу достатній, тому що забезпечується

єдністю цілей спільної діяльності вчителів, учнів і батьків.

У нас попереду ще дуже багато складної, клопіткої роботи.

В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Ми намагаємось, щоб нашу учні з почуттям вдячності згадували нашу школу, тому що від нашої самовідданої праці, невичерпної енергії, громадської активності залежить майбутнє нашого народу.

Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.