ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ СЕСІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ № 253-21-VІІ від «22»серпня 2017 року ПОГОДЖУЮ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ __________В.В.ВАСЮТИНСЬКИЙ від «21» серпня 2017 року

СТАТУТ

Кашперівського ліцею

ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)

ТЕТІЇВ 2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний заклад – Комунальний заклад Кашперівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області створена засновником згідно чинного законодавства України – рішенням Тетіївської районної ради № 210-16-VII від 04 травня 2017 року «Про створення опорної Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів».

1.2. Форма власності – комунальна.

1.3. Юридична адреса Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області: 09812, Київська область, Тетіївський район, село Кашперівка, вулиця Київська, 9.

1.4. Опорний заклад – Кашперівський ліцей Тетіївської районної ради Київської області є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер 20616602.Філії закладу не є юридичною особою. Філії наділяються майном засновника, котрий їх створив, та виконує функції опорного закладу за рішенням засновника Тетіївської районної ради на підставі положення, що затверджуються засновником. Опорний заклад та його філії утворюють освітній округ.

1.5. Засновником (власником) освітнього округу є Тетіївська районна рада Київської області.

До складу освітнього округу входять:

- Комунальний заклад Кашперівське навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області;

- філії, які створюються відповідним рішенням засновника.

1.6. Головною метою округу (опорний заклад, його філії) є забезпечення реалізації права громадян на здобуття безкоштовної повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями освітнього округу є:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціональне і ефективне використання наявних ресурсів суб'єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями округу (опорного закладу, його філій) є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

Завдання дошкільного підрозділу:

- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну освіту;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8. Округ (опорний заклад, його філія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіти», «Про місцеве самоврядування в Україні», положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, положенням про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом опорного закладу та іншими нормативно-правовими актами згідно законодавства.

Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У освітньому окрузі мова навчання визначається відповідно до ст. 20 Закону України «Про заходи державної мовної політики». В освітньому окрузі можуть формуватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 класи). В залежності від запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11 кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.

1.11. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб та благодійні внески;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.12. У опорному закладі створюються та функціонують різні методичні об’єднання.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації, здійснюються Тетіївською центральною районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад працює за річним та перспективним планом.

В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план закладів затверджується відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий), режим роботи (щоденний, річний), перелік навчальних програм, за якими працює опорний заклад.

2.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.

2.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до чинного законодавства та власного Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.7. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів. Відповідно до кількості годин у навчальному плані розраховується час на кожний урок.

2.8. Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.9. Опорний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.10. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

2.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у закладі становить: у 1 класі – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5 – 11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації та Управлінням Держспоживслужби в Тетіївському районі Головного управління Держпродспожитслужби в Київській області.

2.14. Для учнів 5 – 9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10 – 11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.15. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчального закладу.

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.21. Кашперівська сільська рада закріплює за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають відвідувати школу.

2.22. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора навчального закладу.

2.23. Керівник закладу ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.24. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на безконкурсній основі на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та практичного психолога закладу.

За учнями залишається право вільного переходу до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту, згідно з поданою заявою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.25. Іноземні громадяни зараховуються до опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

2.26. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.27. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.28. У опорному закладі першого ступеня навчання для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може бути створена група продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня затверджується наказом директора школи.

2.29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.30. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.31. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

2.32. Оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності учням не виставляються.

2.33. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) оцінка з поведінки не виставляється.

2.34. Навчання у випускних 4, 9 та 11 класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.35. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається «Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

2.36. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (або осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.37. За результатами навчання випускникам навчального закладу видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.38. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні учням навчального закладу можуть встановлюватися інші форми морального та матеріального заохочення.

2.39. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.40. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, Золотих і Срібних медалей, Похвальних грамот та листів здійснюється відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

2.41. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.42. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.43. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.44. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, вихованці, педагогічні працівники, бібліотекар, практичний психолог, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.3. Учень, вихованець – особа, яка навчається і виховується в закладі.

3.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

3.8. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідною ділянкою, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами чи іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), а також педагогічне звання «Старший учитель», «Учитель-методист», «Педагог-організатор-методист» та інші.

3.14. Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.15. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови Колективного договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;

- повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.17. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.18. Батьки учнів, вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до ради школи та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

4.2. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.3. Керівник та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації за погодженням з Тетіївською районною державною адміністрації та Тетіївською районною радою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

4.4. Керівник закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю навчальних досягнень учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах.

4.5. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- морального заохочення батьків або осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

4.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються Положенням, який затверджений на загальних зборах.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу.

4.9. У закладі за рішенням загальних зборів може бути створена рада закладу, діяльність якої регулюється власним Статутом, а також піклувальна рада, методичні об’єднання, комісії, положення, про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.10. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.11. Метою діяльності ради закладу є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.12. Основними завданнями ради закладу є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.13. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.14. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, відділом освіти Тетіївської районної державної адміністрації, а також членами ради.

4.15. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.16. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.17. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загальної середньої освіти, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків (або осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в складних життєвих умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.18. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.

4.19. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

4.20. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.21. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.22. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності та рівноправності членства;

- гласності.

4.23. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

4.24. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.25. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.26. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки (особи, які їх замінюють), представники учнівського самоврядування.

4.27. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, деревообробної та металообробної майстерень, спортивного й актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, кабінетів музейної справи, кабінетів адміністрації та обслуговуючого персоналу.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, волейбольне поле, навчально-дослідна ділянка.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється через Централізовану бухгалтерію відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації на основі Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. Навчальний заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

6.5. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти, державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

8.2. Державний контроль здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти та місцевими органами управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає Тетіївська районна рада, яка доручає районній державній адміністрації виконати дане рішення.

9.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Тетіївською районною радою за поданням відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації, де районна рада покладає на орган, який буде проводити ліквідацію, і встановлює термін ліквідації чи реорганізації, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Тетіївській районній раді на затвердження.

9.6. У випадку реорганізації закладу права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Тетіївська районна рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11, зареєстрована Тетіївською державною адміністрацією від 17 лютого 1998 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1349120 0000 000303, код ЄДРПОУ 04054659, в особі голови ради Жубер Наталії Вікторівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

_________________________ Жубер Н.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ СЕСІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ № 253-21-VІІ від «22»серпня 2017 року ПОГОДЖУЮ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ __________В.В.ВАСЮТИНСЬКИЙ від «21» серпня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

СКИБИНЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КАШПЕРІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»

ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕТІЇВ 2017

2

І. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №944, листа Міністерства освіти і науки України від 09.09.2016 № 2/3-14-1776-16 «Щодо нормативно-правового регулювання ;діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій».

1.2. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності Скибинецької філії Комунального закладу Кашперівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітньої школи І-ИІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області.

1.3. Повна назва закладу: Скибинецька філія Комунального закладу Кашперівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області, (далі – філія, Скибинецька філія).

1.4. Скибинецька філія є структурним підрозділом і підпорядковується Комунальному закладу Кашперівському навчально-виховному об’єднанню «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області (далі – опорний навчальний заклад).

3

1.5. Засновником філії є Тетіївська районна рада Київської області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

1.6. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та інших нормативно-правових актів.

1.7. Юридична адреса філії: вул. Покровська. 2, с.Скибинці, Тетіївського району, Київської області, 09813.

II. Функції філії, її права та обмеження в діяльності

2.1. Скибинецька філія – навчальний заклад комунальної форми власності, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної, початкової та основної загальної середньої освіти відповідно до їх запитів і потреб.

2.2. Філія як структурний підрозділ опорного закладу має право на:

- фінансування з урахуванням її типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх та виховних програм, зокрема, інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів;

- зміцнення й розвиток навчальної й матеріально-технічної бази;

- участь в організації, проведенні нарад і семінарів;

- отримання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

- організацію безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі);

- забезпечення харчування учнів (вихованців) відповідно до чинного законодавства.

4

2.3. Філія як неюридична особа не має права :

- мати печатку, штамп;

- укладати правочини, видавати розпорядчі документи;

- здійснювати відокремлений від опорного закладу бухгалтерський облік;

- надавати в державні статистичні служби відокремлену від опорного закладу статистичну звітність.

III. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Зарахування (переведення) учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного навчального закладу.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора опорного навчального закладу, вказуючи бажання навчати дитину в філії, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

3.2. Класи у філії формуються за погодженням з директором опорного навчального закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до філії.

3.3. У разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного навчального закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, або організувати заняття за індивідуальною формою навчання.

5

3.4. З урахуванням потреб населення та місцевих умов директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією приймає рішення про створення груп продовженого дня.

3.5. Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією та за погодженням з місцевими органами управління освітою приймає рішення про створення у філії інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3 6. Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією та за погодженням з місцевими органами управління освітою приймає рішення про індивідуальне навчання та навчання екстерном у філії, що організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

3.7. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у філії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України, за погодженням з директором опорного навчального закладу.

3.8. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.9. Філія залежно від рівня освітньої діяльності забезпечує відповідність рівня освіти державним стандартам, єдність навчання і виховання.

6

3.10. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.11. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного навчального закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3.12. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається завідувачем філії за погодженням із директором опорного навчального закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

3.13. Розклад уроків філії складається завідувачем філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного навчального закладу.

3.14. Відвідування занять учнями є обов’язковим.

3.15. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання і виховання, забороняється, крім випадків, передбачених законом.

3.16. Мова навчання учнів у філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

7

3.17. Виходячи із запитів учнів і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного навчального закладу.

3.18. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН. Директор опорного навчального закладу за поданням завідувача філією розробляє її організаційну структуру.

IV. Управління філією

4.1. Керівництво філією здійснює завідувач філією. Завідувач та заступник (заступники) філії призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом у правління освітою згідно із законодавством.

4.2. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в закладі освіти не менше 3 років.

4.3. Повноваження та обов’язки завідувача філії:

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- здійснює контроль за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якістю й ефективністю роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- діє від імені філії за погодженням із директором опорного навчального закладу;

- порушує клопотання щодо прийняття та звільнення працівників філії згідно з чинним законодавством;

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохоченню працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудорого колективу та перед керівництвом опорної школи;

- здійснює контроль за збереженням основних засобів та інших матеріальних цінностей.

4.4. Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу (філій) проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.

4.5. Громадське управління філією здійснює рада опорного навчального закладу, до складу якої входять представники філії.

9

V. Матеріально-технічна база філії

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікаці обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу.

5.2. Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

5.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного навчального закладу.

5.4. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту», іншими законодавчими та підзаконними актами України.

5.5. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5.6. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

VI. Контроль за діяльністю філії

6.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

6.2. Державна атестація філії здійснюється в структурі опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

6.3. Поточний контроль за діяльністю філії здійснює керівництво опорного навчального закладу відповідно до перспективного, річного плану роботи.

10

Тетіївська районна рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11, зареєстрована Тетіївською державною адміністрацією від 17 лютого 1998 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000303, код ЄДРПОУ 04054659, в особі голови ради Жубер Наталії Вікторівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

____________________________ Жубер Н.В.

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою та підписом засновника Кількість аркушів: 10 (десять) Голова Тетіївської районної ради Київської області _____________________ Н.В.Жубер
Кiлькiсть переглядiв: 335

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.