Кашперівський ліцей

Тетіївської районної ради Київської області

Звітування

директора закладу (проведено дистанційно)

за 2019/2020 навчальний рік

Корнієнко І.В.

22 червня 2020 рік

ВСТУП

Працюючи в школі, я розумію, що труднощі у вчительській роботі не зникають, змінюється лише їх характер. Проте переконана в одному: хоч би які завдання ставила сучасність, незмінним залишається одне – велика любов і повага до дітей.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні підбиваємо підсумки роботи колективу закладу, оцінюємо діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись примірним Положенням про порядок

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних закладів про свою

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від 23 березня 2005 року №178 та з метою подальшого утвердження

відкритої і демократичної державно-громадської системи управління

освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської

діяльності в навчальних закладах сьогодні проводиться звіт згідно запланованої структури.

Як директор ліцею, усвоїйдіяльності я керувалась Конституцією України, законодавством України про освіту та про соціальну роботу, Статутом закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора закладу, діючим Колективним договором, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування.

Основна діяльність закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової освіти», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Духліцею, його кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно виступає вчитель який зобов’язаний втілювати в життя

всі ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного принципу закладу.

Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії.

Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись

на роботу колективу.

Кашперівський ліцей Тетіївської районної ради Київської області у 2019/2020 навчальному році здійснював діяльність пов'язану з наданням базової загальної середньої освіти. Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань, визначених Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», програми розвитку освіти у Тетіївському районі.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання.

Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна – 5 років; старша – 2 роки.

У вересні 2021 року двохповерхова школа розпочне свій 54 навчальний рік, а трьохповерхова – 36 навчальний рік.

Педагогічний колектив спрямовує свою роботу на реалізацію науково-методичного інтересу «Формування цілісної системи знань шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до потреб сучасної особистості школяра» та виконання таких завдань:

- удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

- особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

- створення належного освітнього середовища для учнів за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

- підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів;

- підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах;

- підвищення ефективності роботи школи;

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМК учителів-предметників, творчих груп, проведення предметно-тематичних тижнів, місячників;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.

На початок 2019/2020 навчального року до керівного складу школи входили:
Корнієнко І.В. – директор закладу – 11 років управлінського стажу;
Москаленко Л.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи – 11 років управлінського стажу;
Мерінова В.П. – заступник директора з виховної роботи – 9 років управлінського стажу.

Адміністрація ліцею забезпечувала управління закладом як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на наукових засадах, за компетентнісним підходом, згідно з чинним законодавством.
Адміністрація закладу виконувала свої обов’язки відповідно до посадових обов’язків, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

1. Загальні відомості про навчальний заклад.

Кашперівський ліцей Тетіївської районної ради Київської області, комунальної форми власності.

Юридична адреса:

09812 вул. Київська, 9, с. Кашперівка, Тетіївського р-ну, Київської обл.

Мова навчання та виховання – українська.

За проектом заклад розрахований на 1044 учні, станом на 31.05.2020. навчалося 304 учні, протягом 2019/2020 н. р. вибуло – 3 учні (причина – це зміна місця проживання батьків).

Початкова школа – 7 класів, кожний клас має паралель крім і 4-го класу – це становить 130 учнів. Основна школа – 8 класів, 5, 8, 9 класи мають паралель, 6-ий, 7-ий, класи не мають паралелі – це 147 учнів. Старша школа –10-ий та 11-ий класи – 27 учнів. У школі укомплектовано всього 16 класів. Середня наповнюваність класів становить 21 учень. Працює дві ГПД – 60 учнів. Навчання проходить в одну зміну, по семестрах.

Кашперівський ліцей – є опорним закладом, філією якого є Кошівська школа. У Кошівській філії: Початкова школа – 4 класи – це становить 31 учень. Основна школа – 5 класів – це 34 учні. Середня наповнюваність класів становить 7 учнів. Працює ГПД. Навчання проходить в одну зміну, по семестрах.

Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та з метою забезпечення своєчасного і належного обліку дітей та підлітків шкільного віку (від 5 до 18 років) розроблені заходи для проведення обліку дітей і підлітків, розприділенні території обслуговування, які закріплені за Кашперівським ліцеєм - це території сіл Кошів, Погреби, Скибинці. Під’їжджають до закладу – 1 учень з с. Кошів, 8 учнів із с. Погреби, 18 учнів із с. Скибинці, 2 учні з м. Тетіїв.

На даній території не виявлено дітей, які не охоплено навчанням.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу.

Школу засновано у 1968 році (будівля складається з 2-х поверхів у якій навчаються учні початкових класів) та у 1986 році (добудова 3-х поверхової школи у якій навчаються учні 5 – 11 класів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки

держпродспоживслужби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опору ізоляції електромережі.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу закладу, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю, приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи поступово оновлюються, проведено косметичний ремонт коридорів трьох поверхової школи, планується ремонт коридору будівлі початкової школи.

Навчальні кабінети набувають сучасного дизайну.

Починаючи з 1968 року в школі діє кабінетна система, відповідно створені навчальні кабінети для предметів інваріантної складової, а саме:

- української мови та літератури – 3 кабінети;

- математика – 3 кабінети;

- географії – 1 кабінет;

- біології – 1 кабінет;

- хімії – 1 кабінет;

- інформатики – 2 кабінети;

- іноземних мов – 2 кабінети;

- історії та правознавства – 1 кабінет;

- фізики – 1 кабінет;

- зарубіжної літератури – 1 кабінет;

- захист Вітчизни – 1 кабінет;

- образотворчого мистецтва – 1 кабінет;

- трудове навчання (обслуговуюча праця) – 1 кабінет;

- музичне мистецтво та художня культура – 1 кабінет;

- комбінований кабінет – історія, Захист Вітчизни (основи медичних знань) та основ здоров’я – 1;

- початкового навчання – 7 кабінетів;

- спортивні зали (гімнастичний і ігровий);

- майстерні (деревообробна та металообробна);

- кабінет для ГПД;

- кабінет соціального педагога;

- кабінет практичного психолога;

- кабінет учнівського самоврядування.

Всього у закладі діє 32 навчальні кабінети в яких встановлені нові класні дошки, з них 9 – закуплено за державні кошти, 23 – за батьківські кошти.

За останній рік замінено парти за державні кошти (к. № 16 біологія, к. №17 української мови та літератури, к.№ 5 хімії, к.№7 англійської мови, к.№11 історії та у 2 кабінетах початкової школи (початкового навчання), в інших кабінетах парти ремонтуються, фарбуються, щоб мали відповідний вигляд.

Планується замінити освітлення в приміщенні школи де ще не замінено на світлодіодні.

У чотирьох кабінетах встановлено сучасне обладнання – проектор, мультимедійна дошка, ноутбук для вчителя (к. № 9 математика, к. № 7 англійської мови, к. № 6 географії, к. № 12 медіатека).

Всі кабінети забезпечені обладнанням і матеріалами для виконання всіх видів робіт згідно програм (відповідно до напряму кабінету), роздатковим, дидактичним матеріалом, відповідною літературою, наочними посібниками; спортивні зали – відповідним спортивним інвентарем повністю не забезпечені; майстерні – верстатами, інструментами, роздатковим методичним матеріалом, технологічним матеріалом також повністю не забезпечені

В основному навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів здійснюється за кошти самих вчителів-предметників.

Звичайно хотілося б щоб кабінети були забезпечені матеріально-технічним обладнанням на сучасному етапі, як кажуть в ногу із сьогоденням, але на жаль для цього потрібно багато коштів. Але на сьогоднішній день я ставлю перед собою мету не тільки зробити ремонт в кабінетах, а працювати над покращенням його обладнання.

В цілому забезпеченість кабінетів можна оцінити на оцінку «добре».

ІНФОРМАЦІЯ

Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

№ з/п

Перелік товарів, робіт і послуг

Залучені кошти

Примітка

Сума

Джерело фінансування

1

Комплект стендів для кабінету математики № 9

1176,0 грн.

Вчитель математики Москаленко Л.О.

2

Комплект пластикових стендів «Куточок символіки»

661,0 грн.

«КП Теплоенергія»

Герасюк Ф.М.

3

Комплект стендів для початкової школи

2146,0 грн.

ПП Коломієць В.І.

4

Комплект стендів для кабінету англійської мови № 3

1948,0 грн.

Вчитель

англійської мови

Савіцька О.В.

5

Комплект стендів для кабінету української мови та літератури

2971,0 грн.

Вчитель української мови та літератури

Чорна Л.М.

6

Шафа для книг у кабінет англійської мови

2100,0 грн.

Батьківські кошти

7

Комплект стендів для кабінету математики № 13

1732,0 грн.

Вчитель математики Ламбуцька О.М.

8

Жалюзі вертикальні в кабінет початкового навчання

5190,0 грн.

Батьківські кошти

9

Жалюзі вертикальні в кабінет історії

6800,0 грн.

Батьківські кошти

10

Комплект стендів для кабінету англійської мови № 7

4512,0 грн.

Вчитель

англійської мови

Мудрик Л.А.

11

Стіл письмовий в кабінет англійської мови № 7

1400, 0 грн.

Батьківські кошти

12

Трибуна

891,0 грн.

Батьківські кошти

13

Українські дитячі костюми:

- 30 підюбніків;

- 30 спідничок;

- 30 віночків.

18000,0 грн.

Сільський голова

с. Кашперівка

Степаненко Л.А.

14

Спецодяг для прибиральників службових приміщень – 15 шт.

2025,0 грн

Сільський голова

с. Кашперівка

Степаненко Л.А.

15

Новорічні подарунки (солодощі та призи)

для 314 учнів

ТОВ «Призма-14»,

НВК «Агро-Центр»,

цегельний завод, бурякорадгосп,

ФОП Шульга,

ФОП Соляник

16

Цукор – 100 кг

ТОВ «Призма-14»

ІНФОРМАЦІЯ

Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області

про матеріально-технічне забезпечення

№ з/п

Перелік товарів, робіт і послуг

Залучені кошти

Примітка

Сума

Джерело фінансування

1

Ноутбук Acer – 2 шт.

Мишка для ноутбука – 2 шт.

Фабрика друку EPSON – 2 шт.

28733,34 грн.

200,00 грн.

14400,0 грн.

1-і класи 2019 року

2

Навчально-методичне забезпечення з української мови, математики

1-і класи 2019 року

3

Комплект шкільних меблів для кабінету історії (30 одномісних столів зі стільцями, 1 пʼятиповерхнева магнітно-крейдово-маркерна дошка (3000х1000 мм), 1 стіл вчителя, 1 тумба мобільна з 3-ма шухлядами, 1 стілець для вчителя.

71409,30 грн.

Сервісно-ресурсний центр

4

Комплект стіл учнівський 2-місний з полицею антисколіозний, № 4-6 + 2 стільця Т-подібних № 4-6 – 45 шт. (у кабінети хімії, біології, фізики)

89640,0 грн.

5

Фабрика друку EPSON – 1 шт. у кабінет фізики № 10

5904,0 грн.

6

Мікроскоп шкільний – 1 шт. у кабінет біології № 16

5228,0 грн.

7

Комплект комп’ютерного обладнання (персональний комп’ютер вчителя, короткофокусний широкоформатний інтерактивний проектор EPSON з комплектом кріплень, маркерною дошкою; багатофункціональний пристрій EPSON; документ-камера EPSON (у кабінет англійської мови № 7)

81663,0 грн.

Сервісно-ресурсний центр

8

Стіл учнівський 1-місний антисколіозний регулюємий по висоті з полицею – 35 шт.

1-і класи 2019 року

9

Набір демонстраційний «Електродинаміка» у кабінет фізики № 10

38000,0 грн.

10

Метеостанція цифрова бездротова у кабінет фізики № 10

11138,0 грн.

11

Дозиметр у кабінет фізики № 10

7491,0 грн.

12

Комплект лабораторний «Механіка» у кабінет фізики № 10

16500,0 грн.

13

Комплект лабораторний «Електрика і магнетизм» у кабінет фізики № 10

21000,0 грн.

14

Комплект лабораторний «Молекулярна фізика і термодинаміка» у кабінет фізики № 10

15460,0 грн.

15

Внутрішня будова жаби (в прозорому пластику) в кабінет біології № 16

4790,0 грн.

16

Телурій (діюча модель Сонце-Земля-Місяць) у кабінет географії № 6

4030,0 грн.

17

Набір музичних інструментів 4 бокси у кабінет музичного мистецтва № 10

12664,0 грн.

В закладі постійно функціонує шкільна бібліотека, якою завідує спеціаліст бібліотечної справи Миколаюк Тетяна Володимирівна, яка працює над професійним інтересом «Розвиток інтересу до читання та індивідуальних вмінь учнів у виборі художньої, наукової та довідкової літератури відповідно власних потреб та здібностей». Шкільна бібліотека – центр інформації духовного збагачення учнів. В якій є читальний зал на 16 місць, два книгосховища.

Протягом року бібліотекарем було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

• бесіди з учнями 5-8-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

• поповнено зал художньою, методичною літературою для вчителів та учнів, подарованою батьками;

• розроблено схему залучення бібліотечного активу, що нараховує 15 учнів;

• проведено акцію «Живи, книго!» та підбито підсумки, та доведені до відома учнів і вчителів;

• на належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оформлено картотеку підручників та алфавітний каталоги, картотеку газет та журналів;

• проведено акцію «Подаруй книгу бібліотеці»;

• традиційними стали бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів;

• оформлено тематичні полиці відповідно до річного плану закладу.

Таким чином, уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідо­мої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Станом на 01 червня 2020 року бібліотечний фонд школи налічує 26 986 примірників книг, брошур, журналів. З них підручників – 11 054, ме­тодичної літератури – 441, художньої літератури – 15 481.

- приміщення для зберігання художньої, навчально-методичної та довідкової літератури, періодичних видань;

- приміщення для збереження підручників;

- читальний зал;

- інвентарні книги бібліотечних фондів.

Розроблено та затверджено «Правила користування бібліотекою», у яких установлено загальний порядок організації обслуговуван­ня користувачів бібліотеки, доступу до бібліотечних фондів, права і обов'язки читачів.

На даний час у бібліотеці записано 304 учнів-читачів, 36 педагогів.

Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних проблем; виховання в читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватися довідковим апаратом; пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги; виховання в учнів поваги до державних символів України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

Всі приміщення школи естетично оформлено завдяки підтримці батьків, професійної майстерності вчителів та винахідливості учнівського активу школи. Батьки щороку надають благодійну допомогу для проведення косметичного ремонту класних приміщень.

Адміністрацією закладу були розроблені критерії оцінювання кабінетів як з естетичної так і методичної сторони. Результати роботи відповідальних вчителів за кабінети та класних колективів оцінюються і виносяться у екран змагань учнівського самоврядування. У стінах ліцею планомірно проходить освітній процес і для різнобічного та гармонійного розвитку підростаючої особистості, освітній процес базується не лише на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних надбаннях свого народу, а результатом цього є створені і функціонують на відповідному рівні кабінети музейної справи – краєзнавчий музей «Селянська хата» - завідуюча кабінетом музейної справи Чорна Л.М. – вчитель української мови та літератури і музей Бойової і Трудової Слави ім. 40-річчя Перемоги, якому присвоєно звання «Зразковий музей» - завідуюча кабінетом музейної справи Савлук Людмила Миколаївна, яка провела реконструкцію стендів у відповідності до сучасних вимог та оновила інформаційне наповнення історичних подій, що відбувалися та відбуваються саме на території України.

В кабінетах музейної справи проводяться екскурсії, виховні години. Всі зібрані матеріали у музеях – спільна праця громадськості села, педагогічного та учнівського колективів.

Всі кабінети відповідають правилам з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3. Кадрове забезпечення навчального закладу.

Кашперівський ліцей укомплектований педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності до спеціалізації педагогів за дипломом, з дотримання принципів наступності, гласності при розподілі педагогічного навантаження між педагогами закладу. Кількість вчителів, класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначена кількістю класів, робочим навчальним планом закладу та штатним розписом.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

ü наступність в роботі вчителя;

ü його педагогічний досвід і кваліфікація;

ü характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками Кашперівський ліцей був забезпечений на 100 %. В школі працює 36 педагогів. З них 1 вчитель працював за сумісництвом, троє педагогічних працівників перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

35 вчителів із 36 мають вищу освіту.

1 вчитель має середню спеціальну освіту – Мічан В.М. – вчитель музичного мистецтва і художньої культури.

21 учитель має вищу кваліфікаційну категорію, з них 1 вчитель-методист – це Іванова Н.М., 11 вчителів мають звання «Старший вчитель» - це Корнієнко І.В., Москаленко Л.О., Ободзінська В.М., Лісова Н.Ю., Орел Л.В., Гончар Л.О., Мирончук Л.П., Іванюта Н.Ф., Мічан В.М., Аврамчук Н.А., Гапич Л.М..

6 вчителів першої кваліфікаційної категорії.

1 вчитель – ІІ кваліфікаційна категорія.

8 вчителів – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

В закладі створена соціальна-психологічна служба в якій працюють фахівці – це соціальний педагог Черниш Т.В., практичний психолог Весельська Є.В..

Педагогічні працівники служби протягом навчального року працювали в межах своїх професійних обов’язків і вибудовували свою професійну діяльність з врахуванням основних завдань психологічної служби, а саме:

• соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку дітей;

• психологічна корекція розвитку учнів;

• психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів, методик;

• соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей, сім᾽ї яких потрапили в СЖО і дітей з особливими потребами;

• консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу;

• психологічна просвіта;

• профілактична та розвивальна робота;

• профорієнтаційна робота;

• соціальне інспектування;

• зв’язки з громадськістю.

Для забезпечення виконання науково-методичного інтересу закладу працює весь педагогічний колектив, який є висококваліфікованим, професійно підготовленим, морально стійким, організованим і постійно працюючим над підвищенням свого фахового рівня.

Всі вчителі школи постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарах, приймають участь у Всеукраїнських Інтернет-марафонах, вебінарах, освітніх онлайн-ресурсурсах, онлайн-курсах, проходження освітньої платформи «EdЕra», навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Курсова перепідготовка та атестація педпрацівників проходить згідно перспективного плану школи.

Атестація педагогічних працівників 2019/200 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів закладу, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації закладу; оформлення портфоліо вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів, батьків.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

Виходячи з того, що вчитель є учасником двох процесів – методичної роботи й освітнього процесу, методичною радою школи було розроблено методичні вказівки до оформлення портфоліо, який розглядається як моніторинг педагогічної діяльності педпрацівника, що атестується.

Отже, у 2019/2020 навчальному році атестовано 4 педагоги.За результатами атестації підтверджено звання «старший вчитель» одному, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію двом педпрацівникам, присвоєно звання «старший вчитель» одному педпрацівнику.

Паралельно з курсовою перепідготовкою організовувалось навчання учителів на робочому місці, широко запроваджувалися різноманітні форми самоосвітньої діяльності. Робота всіх методичних підрозділів закладу була спрямована на створення організаційно-педагогічного забезпечення (мотиваційного, інформаційного, діагностичного, координаційного, психологічного) самоосвітньої діяльності вчителя.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.
Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у кабінеті сестри медичної.

Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками закладу не виявлялося.

Щорічно діти також проходять медичне обстеження на базі закладу та медичних установ. За результатами медичного огляду на початку навчального року, видається наказ по закладу. З числа учнів формуються групи на уроки фізичної культури згідно рекомендаціям дільничних педіатрів.

В класних журналах ведеться «листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

За результатами медичного огляду, станом на 31.05.2020. оглянуто 304 учнів, маємо такі результати:

За групами здоровˈя:

- основна група – 162 учнів – 54 %;

- спеціальна група – 51 учнів – 17 %;

- підготовча група – 71 учень – 24 %.

За захворюваннями винесено діагнозів 127 учням (це на 76 учнів менше ніж за минулий рік) – 41 %:

- серцево-судинної системи – 9 учнів – 2,9 %;

- неврологічні розлади – 1 учнів – 0,3 %;

- органи травлення і жовчовивідних шляхів – 30 учні – 9,6 %;

- хірургічно-травматологічнаЛОР патології – 13 учнів – 4,2 %;

- порушення постави – 9 учнів – 2,9 %;

- дихальної системи – 4 учні – 1,3 %;

- ендокринної системи – 13 учнів – 4,2 %;

- органи зору – 40 учнів – 12,8 %;

- деформація грудної клітки – 6 учнів – 1,9 %;

- вади фізичного розвитку – 2 учні – 0,6 %.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення бесід, показ відеофільмів про шкідливість куріння, наркотиків, алкоголю, про ведення здорового способу життя, виступи на загальношкільних лінійках.

Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює сестра медична Савлук Анна Андріївна, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів, нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацює із батьками, вчителями, класними керівниками та адміністрацією закладу.
Учні відповідних соціальних сфер оздоровлюються один раз у рік за державні та батьківські кошти.

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

В школі організоване одноразове гаряче харчування за кошти батьків, приблизно в місяць яке коштує до 150 гривнів.

За державні кошти харчуються:

- діти-сироти – 2;

- діти позбавлені батьківського піклування – 7;

- діти із малозабезпечених сімей – 53;

- діти батьків учасників АТО – 13.

Смачні обіди готуються із продукції на яку є обов’язкові сертифікати, які вказують на якість продукції. В школі створена бракеражна комісія, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Москаленко Л.О.. Яка разом із сестрою медичною закладу Савлук Г.А. контролює роботу їдальні.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час смачних обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я.

Харчування проводилось на основі перспективного меню,

затвердженого держпродспоживслужбою та дирекцією закладу.

Шкільна їдальня працювала згідно графіку роботи, затвердженого директором закладу.

Ретельно слідкується за санітарним станом приміщення їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконуються усі вимоги держпродспоживслужби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважати задовільною.

6. Освітній процес у навчальному закладі.

Школа – це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкуренто­спроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдаровань, що врешті допоможе випускникам стати успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство. Від природи діти допитливі й сповнені бажанням вчитися. У кожної дитини є здібності й таланти, але для того, щоб вони могли розвинутись необхідне розумне керівництво з боку школи, родини й позашкільних заходів. Усе це ланки однієї системи, що здатні розвивати в дітей рухливість і гнучкість мислення, учити дітей розмірковувати, творчо підходити до розв’язання проблем; не зубрити, а мислити, самостійно робити висновки і в результаті отримувати задоволення

від навчання.

Обдарована дитина – це дитина, яка вміє розв’язати всі свої

проблеми самотужки, знає для чого живе, може знайти вихід

із будь-якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю

свою енергію на розвиток творчих ідей.

Головне завдання для вчителя – створити умови для розвитку

творчого потенціалу обдарованих учнів.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, участь у конференціях та фестивалях.

Щоденна праця фахівців виявляється у професійному підході до кожного школяра через реалізацію диференційованого навчання з кожним учнем. Враховуючи інтелектуальні, психологічні особливості дітей щодо розвитку їх пізнавальної діяльності та з метою досягнення ними високого рівня освіченості під час освітнього процесу дає позитивні результати роботи.

А саме участь учнів у районних та обласних Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

У 2019/2020 н. р. учні нашого ліцею приймали участь з усіх олімпіад, захищаючи честь нашого закладу.

Хотілося відмітити плідну працю вчителів, учні яких зайняли перших три місця у районі:

- Трудове навчання (Обслуговуюча праця):

- І місце – 11-ий клас – Щербатюк Ірина – вчитель Семерун П.П.

- ІІ місце – 9-Б клас –Порхун Анастасія – вчитель Мерінова В.П..;

- трудове навчання (технічна праця):

- І місце – 9-Б клас– вчитель Семерун П.П.;

-ІІ місце – 11-ий клас Щерба Олександр вчитель Семерун П.П.;

- інформатика:

- І місце – 8-А –– Гуменна Вероніка - вчитель Мерінова В.П.;

- ІІ місце – 9-Б – Жеребіцький Дмитро - вчитель Півчук В.І..;

- ІІ місце – 10-ий клас – Мудрик Марія – вчитель Півчук В.І.

- ІІ місце – 11-ий клас – Гобатюк Дарина – вчитель Півчук В.І.

- хімія:

- І місце – 11-ий клас –Лисиця Анастасія – вчитель Мирончук Л.П.;

- ІІІ місце – 8-Б клас –Кондратюк Іван – вчитель Мирончук Л.П.;

- І місце – 7- клас –Костюк Олександр– вчитель Мирончук Л.П.;

- ІІІ місце – 9-Б клас Косорєва Єлизавета – вчитель Мирончук Л.П.

- математика:

- І місце – 6-ий клас –Оржихівська Марія – вчитель Москаленко Л.О.;

- ІІ місце – 7-ий клас – Костюк Олександр – вчитель Москаленко Л.О..;

- ІІІ місце – 9-Б клас – Порхун Анастасія – вчитель Ламбуцька О.М..;

- ІІІ місце – 8-А клас – Гуменна Вероніка – вчитель Ламбуцька О.М.;

- ІІІ місце – 10-ий клас – Шпак Анастасія – вчитель Москаленко Л.О..

- правознавство:

- І місце – 9- А клас Поліщук Юлія – вчитель Шульга В.П.;

- українська мова і література:

- І місце – 7-ий клас – Костюк Олександр – вчитель Чорна Л.М.;

- ІІ місце – 10-ий клас – Малишко Валентина – вчитель Орел Л.В..;

- ІІмісце – 11-ий клас – Щербатюк Ірина – вчитель Чорна Л.М.;

- ІІІ місце – 8-А клас – Гуменна Вероніка – вчитель Лісова Н.Ю..

- англійська мова:

- ІІ місце – 9-А клас - Крамниста Аліна – вчитель Мудрик Л.А.;

- ІІІ місце – 11-ий клас – Щербатюк Ірина – вчитель Мудрик Л.А.;

- ІІІ місце – 8-А клас – Кришталь Юлія – вчитель Мудрик Л.А..

- фізика

- ІІІ місце – 9-А клас – Панченко Дарія – вчитель Корнієнко І.В.

- ІІ місце – 7-ий клас – Цвик Вікторія – вчитель Корнієнко І.В

- І місце – 11-ий клас – Гобатюк Дарина – вчитель Корнієнко І.В..

- зарубіжна література:

- І місце – 8-А клас – Гуменна Вероніка - вчитель Гончар Л.О.;

- І місце – 9-Б клас – Косорєва Єлизавета – вчитель Гончар Л.О.;

- ІІ місце – 10-ий клас – Степова Світлана – вчитель Гончар Л.О.;

- ІІІ місце – 11-ий клас – Гобатюк Дарина – вчитель Чорна Л.М..

- Історія

- ІІ місце – 8-А клас – Гуменна Вероніка – вчитель Шульга В.П.;

- ІІІ місце 11-ий клас – Байдак Уляна – вчитель Шульга В.П.;

- Географія

- ІІІ місце – 10-ий клас – Мудрик Марія – вчитель Чубай І.В.;

- Біологія

- І місце – 8-А клас – Гуменна Вероніка – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- І місце 10-ий клас – Степова Світлана – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- І місце – 11-ий клас – Лисиця Анастасія – вчитель Іванюта Н.Ф,;

- ІІІ місце – 9-Б клас – Косорєва Єлизавета – вчитель Іванюта Н.Ф..

Учні школи приймали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах:

- біологія 8-А клас – Гуменна Вероніка – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- біологія 10-ий клас – Степова Світлана – ІІІ місце – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- біологія 11-ий клас – Лисиця Анастасія – вчитель Іванюта Н.Ф.;

- трудове навчання (технічна праця) учень 9-Б класу Смаль Руслан – вчитель Семерун П.П..

- трудове навчання (обслуговуюча праця) учениця 11-го класу Щербатюк Ірина – вчитель Семерун П.П..

- українська мова і література – учень 7-го класу Костюк Олександр – вчитель Чорна Л.М..

- правознавство- учениця 9-А класу – Поліщук Юлія – вчитель Шульга В.П.;

- зарубіжна література – учениця 8-А класу – Гуменна Вероніка – вчитель Гончар Л.О.;

- зарубіжна література – учениця 9-Б класу – Косорєва Єлизавета – вчитель Гончар Л.О..

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика:

-– І місце 7-ий клас – Костюк Олександр – вчитель української мови та літератури Чорна Л.М.;

-– ІІ місце 11-ий клас – Щербатюк Ірина – вчитель української мови та літератури Чорна Л.М...

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, підтримку з талановитою та обдарованою молоддю.

Постійно працюючи з обдарованими дітьми, потрібно пам’ятати слова В. Сухомлинського: «У дитині ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва мудрість батька, матері, педагога, іншими словами – потрібно вміти любити дітей».

Перед педагогічним колективом стоять завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:
• розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;
• активне впровадження тестування на уроках;
• використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.

У цьому навчальному році 11-тикласники складатимуть ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України та одного предмету на вибір учнів.

Навчальний план закладу створює передумови для посилення допрофільної та про­фільної підготовки учнів на основі обов'язкового засвоєння держав­ного компонента освіти.

У 2019/2020 навчальному році варіативна складова використана не в повному обсязі у зв’язку з економією бюджету, так варіативна складова становить 22 години, яка використовуються на допрофільне та профільне навчання.

На гурткову роботу в нашій школі виділяється 10 годин із 18 год., які раціонально розприділенні за інтересами учнів.

- 2 год. образотворче мистецтво – керівник гуртка Панченко Т.В.;

- 2 год. спортивні ігри – керівник гуртка – Козуб В.Л..;

- 2 год. спортивні ігри – керівник гуртка – Савлук М.П.;

- 2 год. вокальний спів – керівник гуртка – Мічан В.М.;

- 2 год. драматичний гурток – керівник Миколаюк Т.В..

Гуртківці нашої школи неодноразово приймали участь у різноманітних районних конкурсах на яких виборювали призові місця.

У зв’язку із закінченням навчального року та підведення підсумків успішності учнів, з метою вивчення реального стану якості навчальної діяльності учнів закладу, підведено підсумки якості навчання та навчальних до­сягнень учнів школи за 2019/2020 навчальний рік.

Всього у закладі на кінець навчального року 304 учні.

У 1 – 4 класах – 132 учні.

Учні 1 – А та 1 – Б класів оцінювалися вербально – 33 учні.

Учні 2-А, 2-Б, 3-А класів (54 учні) отримали свідоцтво досягнень, яке містить характеристику особистих досягнень учня.

У 3-Б та 4-ому класах 42 учні оцінювалися за дванадцятибальною шкалою.

Характеристика особистих досягнень учнів 2-А, 2-Б, 3-А класів:

- має значні успіхи – 15 учнів – 28 %;

- демонструє помітний прогрес – 24 учні – 44 %;

- досягає результату з допомогою вчителя – 15 учнів – 28 %;

- ще потребує уваги і допомоги – ---.

Загальний рівень знань учнів 3-Б, 4 класів становить:

- високий рівень – 3 учні – 7 %;

- достатній рівень – 20 учнів – 48 %;

- середній рівень – 19 учнів – 45 %;

- початковий рівень – ---.

У 5– 9 класах – 147 учнів.

Загальний рівень знань учнів 5 – 9 класів становить:

- високий рівень – 11 учнів – 8 %;

- достатній рівень – 36 учнів – 24 %;

- середній рівень – 82 учні – 56 %;

- початковий рівень – 18 учнів – 12 %.

У 10 – 11-х класах – 27 учнів.

Загальний рівень знань учнів 10 – 11-х класів становить:

- високий рівень – 2 учні – 7 %;

- достатній рівень – 14 учнів – 52 %;

- середній рівень – 11 учні – 41 %;

- початковий рівень – ---.

Всього у Кошівській філії на кінець навчального року 65 учнів.

У 1 – 4 класах – 31 учень.

Учні 1-го класу оцінювалися вербально – 7 учнів.

Учні 2-го класу (10 учнів) отримали свідоцтво досягнень, яке містить характеристику особистих досягнень учня.

У 3-го та 4-го класів 14 учнів оцінювалися за дванадцятибальною шкалою.

Характеристика особистих досягнень учнів 2-го класу:

- має значні успіхи – 4 учні – 40 %;

- демонструє помітний прогрес – 3 учні – 30 %;

- досягає результату з допомогою вчителя – 3 учні – 30 %;

- ще потребує уваги і допомоги – ---.

Загальний рівень знань учнів 3-го, 4 класів становить:

- високий рівень – 4 учні – 29 %;

- достатній рівень – 6 учнів – 42 %;

- середній рівень – 4 учні – 29 %;

- початковий рівень – ---.

У 5– 9 класах – 34 учні.

Загальний рівень знань учнів 5 – 9 класів становить:

- високий рівень – 2 учні – 6 %;

- достатній рівень – 15 учнів – 44 %;

- середній рівень – 16 учнів – 47 %;

- початковий рівень – 1 учень – 3 %.

Рекомендую вчителям-предметникам, класоводам та класним керівникам звернути увагу: на посилення роботи серед учнів та батьків з підвищення рівня навчальних досягнень учнів; навчальної діяльності учнів на уроках для підвищення якості освіти.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 р. № 8.

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарування, стану здоров’я.

Станом на 25 травня 2020 року індивідуальна форма навчання була організована для 6 учнів, а саме для учениці 4-го класу Пінчук Дарії, для учениці 6-го класу Драп᾿євої Кіри, для учня 2-го класу Дарманського Олександра, для учня 2-го класу Рабенка Володимира, Гасюк Софії (Кошівська філія) 4-ий клас, Луцу Андрія (Кошівська філія) 8-ий клас. Похвальними листами за значні успіхи та високі досягнення у навчанні нагороджено 40 учнів, що становить 11 % від загальної кількості учнів.

Претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями немає та видачі свідоцтва про базову зальну середню освіту з відзнакою є шість претендентів.

Підбиваючи підсумки відвіду­вання закладу за навчальний рік.

Протягом І семестру навчалися 79 днів – це 474 уроки.

Протягом ІІ семестру навчалися 73 днів – це 438 уроків.

Всього у 2019/2020 навчальному році навчалися 152 дні – це 912 уроків.

Загальний відсоток відвідування по закладу становить 91 %.

Невідвідування учнями школи через поважні причини (довідки – 6 %, пояснювальні записки від батьків – 3 %).

Загальний відсоток відвідування учнями 1 – 4 класів становить 91 %, невідвідування школи через хворобу – 7 %, невідвідування закладу за пояснювальними записками від батьків – 2 %.

Загальний відсоток відвідування учнями 5 – 9 класів становить 92 %, невідвідування школи через хворобу – 4 %, невідвідування закладу за пояснювальними записками від батьків – 4 %.

Загальний відсоток відвідування учнями 10 – 11 класів становить 91 %, невідвідування школи через хворобу – 7 %, невідвідування закладу за пояснювальними записками від батьків – 2 %.

Звичайно, є питання , на які необхідно звернути увагу протягом 2020/2021 н. р.:

- рівень самоосвіти учителів;

- робота з обдарованими дітьми;

- здійснювати поповнення кабінетів школи методичною літературою, дидактичним та роздатковим матеріалом, ТЗН, відеотекою, довідниками;

- спостерігається недостатнє використання проектних технологій у освітньому процесі;

- постійно контролювати стан підготовки учнів до уроків;

- створити для себе постійну систему взаємозв’язку УЧЕНЬ – ВЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК – КЛАСНИЙ КЕРІВНИК – БАТЬКИ – АДМІНІСТРАЦІЯ ЛІЦЕЮ.

Педагогічний колектив паралельно із навчальним процесом проводить велику виховну роботу. Щоб зростити справжнього громадянина нашої держави школа працює над виховною проблемою «Національне виховання дітей та учнівської молоді в умовах розвитку української державності», яка є частиною науково-методичної проблеми школи, яка впроваджується і реалізується під час всього навчально-виховного процесу.

Увесь виховний процес базувався на чинних нормативно-правових документах, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Ці «Основні орієнтири виховання» розраховані на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей. Метою «Основних орієнтирів виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Тому наш навчальний заклад зміст виховної діяльності будував у відповідності до наступних ключових ліній:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для успішної реалізації вищезазначених ключових ліній у школі щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національних програм.

З метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України, у школі щопонеділка розпочинаються заняття з внесення Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України.

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи закладу. Силами учнівських колективів під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної та виховної роботи організовуються і проводяться на високому рівні шкільні свята, тематичні лінійки, загальношкільні заходи:

- Свято Першого Дзвоника.

- Конкурс малюнків на асфальті «Ми – діти України».

- День фізичної культури.

- День рятівника.

- День працівників лісу.

- День працівників цивільного захисту.

- День партизанської слави.

- Всеукраїнський день бібліотек.

- Акція «Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці».

- Виставка квітів та композицій із овочів та фруктів: «Наш квітник найкращий».

- День людей похилого віку.

- Святковий концерт присвячений Дню учителя.

- Спортивні змагання «Козацькі забави».

- День ООН.

- День працівників харчової промисловості.

- День української писемності.

- День слов’янської писемності.

- День пам’яті жертв Голодомору.

- День Збройних Сил України.

- День місцевого самоврядування.

- Міжнародний День прав людини.

- Українські вечорниці: «Свято Андрія»

- День Святого Миколая. Благодійний ярмарок.

- Святкування Новорічних ранків та вечорів.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, а саме:

- « Неосяжна моя Україно!» - Польова Тетяна 8-А клас, учитель Ламбуцька О.М.;

- «Моя Україно!» - Порхун Анастасія, 9-Б клас; Король Костянтин 9-Б клас, учитель Ламбуцька О.М.; Мудрик Марія 10-ий клас, Іванюта Н.Ф.; Шевчук Анна 5-Б клас, Росінська Анастасія, 5-Б клас, учитель Шульга В.В.; Крамниста Аліна 9-А клас учитель Панченко Т.В.;

- «Український сувенір» - IІІ місце, Дорожкін Олексій 8-Б клас, учитель Орел Л.В.., Новосельцева Дарія 6-ий клас, учитель Савлук Л.М.;

- «Історико-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Київщина козацька» участь;

- « Ліси для нащадків» - участь;

- « Герої серед нас. Сучасні захисники України» I місце, Щербатюк Ірина, 11-й клас, учитель Савлук Л.М.»

- « Грак – птах року 2019» - ІІ місце. Грузіва Катерина, 4-ий клас, вчитель Панченко І.І.;

- «Моя Батьківщина Україна» - І місце, Мудрик Марія, 10-ий клас, учитель Чубай І.В.;

- «Юний селекціонер і генетик» -участь.;

- «Обери майбутнє» - ІІ місце, Прищепа Ілля, Камець Олександр, Панченко Дарія., Крамниста Аліна., Рабенко Арсен., Коряка Іван., Мудрик Марія, Шпак Анастасія, Мединський Андрій, Романченко Андрій, Возна Дарія, Хомотюк Юлія, учитель Панченко Т.В., Весельська Є.В., Черниш Т.В.

- « Право очима дітей» - ІІ місце, Скрипник Олександр - вчитель Іванова Н.М., І місце – Дрожкін Олексій, вчитель Мерінова В.П.;

- «Новорічна композиція» - ІІІ місце, Баковецький Ярослав. - вчитель Стирта Н.М., І місце - Лівінська Анастасія, вчитель Аврамчук Н.А.

- «Українська революція і 100 років надії і боротьби» - участь;

- «Об’єднаймося ж, брати, мої!» - ІІ місце Панченко Дарія, учитель Панченко Т.В.;

- «Юні екскурсоводи» - участь

- «Безпека дорожнього руху – це життя» - I місце, Пишняк Сніжана, учитель Іванова Н.М., II місце, Стьопенко Надія учитель Савлук Л.М.;

- «Космічні фантазії» -

- «В об’єктиві натураліста» -;

- «Метелики – німий шедевр природи» -

- «Юний дослідник» -;

- «Гуманне ставлення до тварин» -;

- «Україна – це наша країна, ми так хочемо миру на ній!» -;

- « Щоб не траплось біди – обережним будь завжди» -;

- «Знай і люби свій рідний край» -;

Дякую всім вчителям, учням та їхнім батькам, які приймали активну участь у конкурсах, змаганнях, акціях, конференціях, фестивалях, виставках, заходах і неодноразово виборювали призові місця.

6.1. Опорний заклад.

У листопаді 2019 року було прийнято Рішення Тетіївської районної ради про створення опорного закладу – Комунальний заклад Кашперівський ліцей Тетіївської районної ради Київської області та її філію – Кошівська філія Комунального закладу Кашперівського ліцею Тетіївської районної ради Київської області.

Відповідно до чинного законодавства було розроблено новий Статут закладу та Положення про філію, які затверджено на сесії Тетіївської районної ради 19 вересня 2019 року.

Діяльність педагогічного колективу як опорного закладу має стати одним зі стрижневих напрямів модернізації освітнього процесу, що скорегувало стратегічні плани та завдання – це створення умов для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку кожної дитини, реалізуючи чи не найголовніший із пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту – кожному школяреві.

Метою функціонування опорного закладу є оволодіння школярами основними компетенціями та набуття досвіду самореалізації у реальному житті, сформувати високоосвічену, життєво компетентну, конкурентно спроможну особистість, громадянина України, здатного до професійного самовизначення.

Загальна мета конкретизується у завданнях, а саме:

- Створити освітнє середовище для розвитку, саморозвитку й самореалізації особистості школяра, формування системи компетентності, здатного до проектування свого життя та продуктивної праці.

- Забезпечити рівний доступ дітей та молоді до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки й профільного навчання.

- Здійснювати розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей у відповідності з вибором індивідуального освітнього напряму та обраного профілю.

- Формування в учнів свідомого мотивованого вибору свого професійного майбутнього через профільне навчання.

- Сформувати готовність учителя до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій, форм та методів навчання і виховання.

- Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти у навчальний процес для покращення якості та ефективності навчального процесу.

- Спрямувати систему науково-методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників.

- Встановити партнерські зв'язки освітнього округу, сільської громади, органів місцевого самоврядування, дошкільними закладами та здійснювати координацію їх діяльності.

- Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід педагогічного процесу в умовах освітнього округу.

- Якісне комплектування навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, підвищення рівня фахової педагогічної майстерності.

- Створення виховної системи навчального закладу на засадах національного виховання дітей та учнівської молоді в умовах розвитку української державності.

- Запровадити модель громадсько-державного управління освітнім округом на засадах демократизації і гуманізації.

Враховуючи завдання Концепції профільного навчання, а також Програми впровадження профільного навчання, в опорному закладі створюються належні умови для реалізації природних задатків і можливостей дитини, охоплення профільним навчанням учнів старшої школи з урахуванням їхніх бажань, матеріально-технічну базу, кадрову забезпеченість.

У закладі введено природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль. Біологію викладає Іванюта Н.Ф., 26 років педагогічного стажу, вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Хімію викладає Мирончук Л.П., 35 років педагогічного стажу, вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.

Процес оновлення змісту освіти для сільської школи є складним. Він зумовлений новими завданнями, особливостями способу життя, потребами економіки і соціальної сфери села. Разом із тим зміст загальної середньої освіти є єдиним. Саме це забезпечує наступність загальної і професійної освіти, а випускникам сільської школи дає можливість реалізувати своє право на вибір професії.

Освіта в шкільних округах передбачає формування мотивації до самореалізації в умовах села. Це означає переорієнтацію змісту навчання і виховання на історичні, моральні, екологічні цінності. Освітні округи мають забезпечити цей зміст навчання і виховання через допрофесійну, професійну і загально розвиваючу освіту, яка вписується в контекст сільського способу життя.

Освітній округ – це цілісна, самодостатня регіональна соціально-педагогічна система, яка здатна забезпечувати надання високоякісних освітніх послуг і задовольняти освітні потреби населення регіону.

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі.

Повсякденне оперативне планування керівництва і координації діяльності колективу заладу, усіх його ланок – все це обов’язок директора ліцею. Однак, без колективного спілкування із заступниками, класоводами, класними керівниками і вчителями-предметниками усіх ділянок роботи мені не охопити. Ось чому в школі є постійно діючий орган – нарада при директору. Мета роботи наради при директору – раціонально використати можливості, сили і час адміністрації, класних керівників і вчителів-предметників при виконанні оперативних і перспективних завдань, що стоять перед колективом, а також раціонально розставити кадри при проведенні поточних навчально-виховних заходів. По ідеї це дорадчий орган і він, як правило, обмежується порадами і рекомендаціями. Взаємний відкритий обмін думок, рекомендаціями, пред’явлення принципових вимог один до одного, не зважаючи на особистість – ось характерний стиль наших нарад при директору. Така відкритість допомагає мені, як директору школи об’єктивно вирішувати важливі питання розвитку й становлення шкільного колективу, сприяє налагодженню взаєморозуміння між адміністрацією і педагогічним колективом.

На нараді при директору школи щотижнево виносяться питання творчого та робочого характеру, які вимагають колегіального обговорення та негайного прийняття рішень. Наради при адміністрації школи дають можливість всім педагогічним працівникам школи працювати у чіткому і відлагодженому режимі школи, яка є педагогічною майстернею, націлює весь педагогічний колектив на участь у вирішенні всіх проблем і питань які виникають під час навчально-виховного процесу.

Основною формою регулювання навчально-виховного процесу в добре організованому педагогічному колективі є так зване етичне регулювання, що базується на безумовному виконанні вказівок, розпоряджень, рекомендацій керівника і колегіальних рішень.

Однак, не завжди можна обмежитися етичним регулюванням. По цілому ряду питань шкільного життя і в першу чергу в керівництві навчально-виховним процесом я застосовує такі форми адміністративного регулювання як накази. Змістову основу наказів складає глибокий і всебічний аналіз в різних сферах шкільного життя. В наказах фіксується розподіл обов’язків, організація методичної роботи, аналізується якість та стан викладання, знання учнів і визначаються шляхи їх поліпшення та ін.

Наступним етапом управлінського циклу є організація виконання прийнятого рішення. Цей етап вимагає роз’яснення змісту прийнятого управлінського рішення, його цілей і шляхів реалізації таким чином, щоб колектив сприйняв його як власне і був готовий до його реалізації.

Суттєвою умовою успішного виконання прийнятого рішення є раціональний розподіл обов’язків, встановлення взаємозв’язків між виконавцями.

Визначну роль у вирішенні основних питань навчально-виховного процесу належить педагогічній раді. Головним її завданням є об’єднання зусиль педагогічного колективу на підвищення ефективності роботи школи, впровадження інноваційних технологій , досягнень передового педагогічного досвіду.

Приймаючи до уваги комплекс основних задач, які зараз стоять перед Кашперівським ліцеєм, нами визначено основні напрями у системі роботи педагогічної ради:

- вивчення директивних урядових документів про освіту;

- вивчення і впровадження в практику інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, обласного управління освітою та районного відділу освіти;

- підвищення теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін;

- вивчення і аналіз виконання вимог діючих програм;

- виховання в школярів активної позиції під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час;

- обговорення актуальних проблем вдосконалення навчально-виховного процесу, шляхи удосконалення уроків, впровадження інноваційних освітніх технологій, методи і прийоми розвитку пізнавальної активності учнів на уроках та в позаурочний час;

- шляхи формування пізнавального інтересу учнів в процесі навчання і т.п.

Працюючи над виконанням Програми розвитку системи освіти Київської області і йдучи пріоритетними напрямами розвитку регіональної освітньої галузі педагогічний колектив школи прагне досягнути інтеграції української освіти в європейський простір та діалогічної цілісності «учитель-учень». І на мою думку нам вже по краплинам вдається зростити у свідомості та вчинках наших вихованців зерна людяності, доброти та відповідального ставлення до збагачення свого інтелекту.

Внутрішкільне управління – це педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, регулювання, координація і мотивація на рівні суб’єктно-об’єктних відносин. Як уже відмічалося процес управління школою здійснюється за схемою: отримання інформації про керовану підсистему (вчителі, учні, батьки), сприймання, аналіз, прийняття рішення, команда до керованої системи, регулювання і корекція. Основним джерелом управління є внутрішкільний контроль, як система спостережень і перевірка відповідності педагогічного процесу загальнодержавним постановам, планам, програмам, наказам Міністерства освіти, молоді та спорту України. Це основний елемент зворотного зв’язку в організації навчально-виховного процесу. Головним у внутрішкільному контролі вважаю необхідністю розкрити перед учителем залежність результатів його діяльності від його знань, культури, від того, що він читає, як вчиться, як збагачує свої знання, від його естетичних та етичних уподобань.

Визначальним фактором у роботі ліцею є особистісний фактор. У професії педагога, як ні в кожній іншій, саме від особистості вчителя залежить яке місце в житті учня займе його вчитель, наставник. То ж кожному вчителю слід усвідомити, що він вчитель не тільки тоді, коли сам озвучує матеріал, а ще краще тоді, коли створює учням умови для співпраці. Кожному вчителю слід якнайбільше створювати ситуації для самостійного мислення або творення. Це не так просто. Для цього уже недостатнім є вузівський запас знань. Вчитель має вчитися все життя. Якщо прийняти за незмінну величину умови, в яких відбувається навчальний процес, то тільки майстерність вчителя і зацікавленість учня є взаємозалежними величинами.

Отже, досягнення учня є функцією майстерності вчителя. І тому питання підвищення майстерності вчителя завжди перебувало в центрі уваги адміністрації. І постійна самоосвіта необхідна особисто для вчителя, так як вона є найважливішим фактором становлення педагога як особистості. Щоб стати хорошим учителем, треба не лише любити учити інших, але і любити навчатися самому.

В школі сформувався працездатний колектив, який здатний виконати завдання, поставлені суспільством перед освітою, а я як керівник цього колективу однодумців маю спрямувати їх навчально-виховну роботу за умов сьогодення.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва в школі була створена методична рада, до складу якої входять директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних комісій та вчителі вищої кваліфікаційної категорії зі званням «старший вчитель».

Організовано роботу п’яти методичних комісій вчителів-предметників: природничо-математичних наук – голова Іванюта Н.Ф., суспільно-гуманітарних наук – голова Чорна Л.М., художньо-естетичних, технологічних наук та вчителів фізичної культури, основ здоровˈя та захисту Вітчизни – голова Шульга В.П., вчителів початкового навчання – голова Іванова Н.М., класоводів та класних керівників – голова Мудрик Л.А..

Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних комісій, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Вчителі школи проводять позакласні заходи в межах загальношкільних місячників та предметно-тематичних тижнів.

На засіданні методичної ради школи керівники ШМК звітують про свою роботу за навчальний рік. В цілому роботу ШМК можна оцінювати на достатньому рівні.

8. Робота з батьками та громадськістю.

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено двічі загальношкільні та двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року: проведення ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в ліцеї приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування.

На даний час у закладі створені і діють піклувальна рада, Рада школи, органи батьківського самоврядування. В закладі створена Піклувальна рада в яку входять керівники різних організацій.

Піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», що регулюють діяльність школи.

Основні завдання ради:

> сприяти зміцненню навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази школи;

> проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учнів;

> співпраця з органами виконавчої влади організаціями, підприємствами, установами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

> запобігання дитячій бездоглядності;

> сприяння працевлаштуванню випускників;

> стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

Піклувальна рада діє на засадах пріоритету прав людині поєднання інтересів особи, суспільства, самоврядування:

♦ колегіальності ухвалення рішень;

♦ добровільності і рівноправності членства;

♦ законності, гласності.

На засіданнях Піклувальної ради, які проходять чотири рази на рік відповідно до плану роботи Піклувальної ради, розглядаються такі питання, як:

- організація харчування дітей в шкільній їдальні;

- підготовка школи до опалювального сезону;

- оздоровлення дітей різних соціальних категорій;

- зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- поточні ремонти окремих приміщень із залученням батьків, спонсорів: обсяг і фінансування;

- обговорення заходів, які спрямовані на охорону життя і здоров’я учнів;

- працевлаштування випускників школи та інші.

Також у закладі активно працюють органи батьківського самоврядування. До складу якого входить по одному із батьків від класу. Це є самі активні батьки, яким не байдуже життя школи, які сприяють вирішувати ряд питань, вносять свої пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу. На засіданнях розглядаються питання, які є на даний час найактуальніші і найпроблемніші, а саме:

- підготовка до загальношкільних зборів;

- харчування всіх учнів у шкільній їдальні;

- безкоштовне харчування дітей-сиріт;

- вирішення оплати батьків за харчування в шкільній їдальні та розподіл цих коштів на закупівлю товарів, які повинні бути обов’язково сертифіковані і відповідали санітарним вимогам;

- узгодження меню;

- стан відвідування учнями школи;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- внесення добровільних, благодійних внесків у фонд школи та їх раціональне використання;

- спільна робота батьків і педагогічного колективу з обдарованими дітьми;

- робота з учнями, які схильні до правопорушень;

- організація та проведення свят у школі;

- підготовка ремонтних робіт класних кімнат та приміщення в цілому;

- організація навчальних екскурсій та навчальної практики;

- робота на навчально-дослідних ділянках;

- оздоровлення дітей влітку та багато інших.

Разом із оргами батьківського самоврядування для батьків проводяться лекції та розглядаються і вирішуються ряд питань:

- Підготовка та проведення класних та загальношкільних свят, конкурсів, олімпіад, змагань в школі та за її межами.

- Робота шкільної їдальні та санітарно-гігієнічний стан і дотримання температурного режиму в школі.

- Спільна робота сім’ї та школи по марально-етичному вихованню підлітків.

- Психолого-педагогічні поради батькам у вихованні дітей шкільного віку.

- Формування правової культури серед школярів та виховання морально-стійкого громадянина.

- Анатомо-фізіологічні та індивідуальні особливості юнацького віку.

- Ставлення батьків до виховання своїх дітей.

- Правове виховання та попередження правопорушень серед школярів.

- Розумове виховання і розвиток пізнавальної діяльності у підлітковому віці.

- Підготовка учнів випускних класів до ЗНО.

- Робота з обдарованими та талановитими дітьми, їх участь у олімпіадах та конкурсів різного рівня.

- Адаптація 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання.

- Підготовка школи до нового навчального року та інші.

Для покращення умов функціонування школи залучаються батьківські та спонсорські кошти. Всі матеріальні цінності отримані школою поставлено на бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії відділу освіти.

Так протягом навчального року було надано:

1. Сільським головою с. Кашперівка Степаненко Л.А.:

- Виділено бензин, мастила для заправки бензокосилки.

2. Учні 11-го класу зі своїми батьками зробили подарунок школі на суму грн. – доріжку 20 м.

3. ТОВ «Призма - 14» виділили 3 мішки цукру по 50 кг для харчування учнів, що здешевило вартість обіду протягом 2-х місяців.

4. НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ:

- ТОВ «Призма - 14» - 160 шт. та три новорічні гірлянди.

- Бурякорадгосп – 50 шт.

- ФОП Шульга – 50 грн для призів.

- ФОП Соляник – солодощі (цукерки) для призів на суму 274 грн.

- ФОП Мудрик – 22 шт.

- ФОП Дзвоненко солодощі (цукерки) для призів на суму 200 грн.

5. Директор цегельного заводу Крулько Василь Іванович за сприяння сільського голови Степаненко Л.А. – принтер для експериментального класу (1-А клас – Іванова Н.М.).

Шкільне життя вирує щоденно і поряд з нами завжди шановні представники громадськості та керівники підприємств нашого села, які допомагають нам щоб наша школа була однією із кращих шкіл району.

Влітку, готуючись до нового навчального року у прибиранні шкільних приміщень були задіяні учні, батьки, вчителі та технічний персонал школи. Також на протязі літа учні школи упорядковують шкільне подвір’я та навчально-дослідні ділянки, і на сьогоднішній день все у належному порядку.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:
• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;
• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;
• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
• підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашої школи.
На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

9. ПІДСУМОК

Суспільний рейтинг ліцею визначається досягненнями школярів, оцінкою мешканців села, рівнем задоволеності батьків і учнів якістю освітніх послуг, сформованою компетентністю й соціальною адаптацією випускників.

Важливу роль у створенні позитивного іміджу навчального закладу відіграють шкільні свята, колективні творчі справи, які демонструють згуртованість учасників навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний комплекс працює в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень. Учні отримують міцні знання з основ наук. 100 % учнів охоплені позакласною роботою через виховні години, масові заходи, індивідуальні форми роботи. Отже, рівень навчання і виховання виправдовує очікування батьків і запит суспільства.

Рейтинг навчального закладу достатній, тому що забезпечується

єдністю цілей спільної діяльності вчителів, учнів і батьків.

У нас попереду ще дуже багато складної, клопіткої роботи.

Дирекція закладу вважає, що головні проблемами, які необхідно вирішити в майбутньому це:

1. Виховання в учнів поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Застосування новітніх педагогічних технологій.

3. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування.

4. Модернізувати матеріальну базу школи.

5. Забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників.

6. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.

7. Забезпечення необхідного відвідування.

8. Створення матеріально-дидактичної бази навчальних кабінетів, приведення їх згідно вимог Положення про навчальний кабінет.

Матеріальне забезпечення:

1. Облаштування ігрового майданчика для учнів початкової школи.

2. Заміна вікон у шкільному приміщенні початкової школи на металопластикові.

3. Поповнення кабінетів шкільними меблями, навчально-методичним та комп’ютерним обладнаннями.

4. Ремонт гімнастичного спортзалу.

5. Ремонт даху початкової школи.

6. Ремонт даху спортивного та актового залів.

7. Заміна освітлення.

8. Забезпечення спортивним інвентарем відповідно до вимог.

9. Забезпечити відповідним обладнанням деревообробної та металообробної майстерень.

10. Ремонт металообробної майстерні.

11. Встановлення блискавко захисту відповідно до вимог.

12. Забезпечення закладу протипожежним захистом.

13. Заміна підлоги у майстернях.

14. Побудова гаража для шкільного автобуса.

15. Ремонт обмостки навколо приміщення.

16. Ремонт каналізаційної системи та теплотраси.

17. Демонтаж димохода біля початкової школи.

В цих напрямках ми маємо деякі напрацювання і над цими

проблемами будемо працювати.

В майбутньому я бачу школу добре згуртованим учительським

та учнівським колективом, де батьківська громадськість добре

розуміє життя і проблеми школи.

Сподіваємося шановні батьки, вчителі, жителі села продуктивно співпрацювати у вирішенні всіх проблем шкільного життя.

На закінчення хочеться побажати колегам душевної наснаги, терпіння, впевненості у власних силах, любові до професії

та успішних звершень творчих планів і задумів. Спасибі всім вчителям та батькам за співпрацю та розуміння.

Кiлькiсть переглядiв: 719

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт опорного закладу

вул. Київська, 9,
поштовий індекс - 09812, Київська область, Білоцерківський район, село Кашперівка.

Дата останньої зміни 23 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!